Tilknytning til kommunalt avløp

Tilknytning til kommunalt avløp

Dersom din bolig ligger i rimelig nærhet til kommunalt ledningsnett oppstår det en tilknytningsplikt. Selv om du har privat avløpsanlegg (f. eks. en septiktank), må du da som hovedregel koble deg på det kommunale ledningsnettet. 

Tilknytningsplikten er med på å sikre en forsvarlig håndtering av avløpsvann. Ved å betale avløpsgebyr bidrar vi alle til å bygge ut og vedlikeholde denne kritiske infrastrukturen. For deg som abonnent betyr det også at du slipper drift og vedlikehold av privat avløpsanlegg (f. eks. en septiktank). Vær oppmerksom på at private stikkledninger likevel er huseiers ansvar. Tilknytningsplikten er hjemlet i plan- og bygningsloven § 27-1 og § 27-2

Frosta kommune tilstreber at alle skal tilknyttes offentlig avløp der dette finnes i rimelig nærhet. Dersom dette gjelder for deg og din husstand kan du få pålegg om å knytte deg til det kommunale ledningsnettet.

I tillegg til tilknytningsgebyret, må man regne med kostnader for å legge avløpsledning fra bygning og frem til kommunalt ledningsnett.

Tilknytning til kommunalt avløpsnett kan gjøres på flere måter. Du kan knytte din private stikkledning direkte til kommunal avløpsledning, du kan knytte til via annen eksisterende privat stikkledning eller du kan knytte til via felles privat ledning.

Tilknytning til kommunalt ledningsnett må utføres av fagfolk. Vi anbefaler at du ber om tilbud fra flere ulike aktører. Før arbeidet starter må du sende inn sanitærsøknad.

Hovedregelen er at alle boliger og virksomheter skal tilknyttes offentlig avløpsanlegg der dette finnes. Videre skal alle disse tilknytningene godkjennes av Frosta kommune og utføres av autorisert rørlegger. For å få godkjennelse må det leveres sanitærsøknad, denne er det ansvarlig utførende som skal fylle ut.

Rørene for avløp og overvann som går fra det kommunale anlegget til den enkelte bolig, såkalte stikkledninger, er huseiers ansvar. Det innebærer at du som huseier må dekke alle kostnader for vedlikehold, lekkasjetetting og lignende. Utskifting av utette stikkledninger kan være kostbart, derfor bør du undersøke tilstand på boligens avløps- og overvannsrør når du skal kjøpe ny bolig.