Kostnader ved å knytte seg til kommunalt avløp

Kostnader ved å knytte seg til kommunalt avløp

I tillegg til tilknytningsgebyret, må man regne med kostnader for å legge avløpsledning fra bygning og frem til kommunalt ledningsnett.

Kostnaden for å knytte seg til kommunalt avløp består av to deler:

  • Tilknytningsgebyr
  • Kostnader for den private ledningen frem til kommunal ledning. Denne kostnaden har en øvre grense. 

Det må betales et tilknytningsgebyr for hver boenhet på eiendommen. Dette beløpet fastsettes av kommunestyret.

I Frosta kommune har kommunestyret vedtatt hvor store kostnadene til den private ledningen kan være før kommunen kan gi økonomisk støtte.

Kostnaden for en privat ledning er satt til maksimalt 5 ganger tilknytningsgebyret for en boenhet. Beløp som overstiger dette kan søkes dekket av kommunen. Kommunen skal kontaktes før arbeidet med privat ledning begynner. Den økonomiske støtten kan bortfalle dersom man ikke har en avtale med kommunen på forhånd.

Er det flere boenheter på eiendommen vil den øvre grensen for kostnadene til den private ledningen øke.
Eks: En eiendom har to boenheter. Andelen man må betale selv vil da tilsvare 10 ganger tilknytningsgebyret.