Hvem gjelder tilknytningsplikten for?

Hvem gjelder tilknytningsplikten for?

Frosta kommune tilstreber at alle skal tilknyttes offentlig avløp der dette finnes i rimelig nærhet. Dersom dette gjelder for deg og din husstand kan du få pålegg om å knytte deg til det kommunale ledningsnettet.

Oppfølging av tilknytningsplikten er et pågående arbeid i Frosta kommune.

Kommunen kan bare godkjenne en annen ordning hvis tilknytningen medfører uforholdsmessige kostnader, eller det foreligger andre særlige hensyn. Det kan lønne seg å samarbeide med naboen. Går dere sammen om å bygge felles ledning fram til den kommunale ledningen vil det bli billigere enn om hver bygger sin private ledning.