Hvordan søker jeg ?

Hvordan søker jeg ?

Under finner du en "oppskrift" på hva som må være med en byggesøknad.

Listen er ikke  uttømmende, da det kan være andre forhold ved din eiendom som må dokumenteres ved en byggesøknad.

1. Plangrunnlag (reguleringsplan og kommuneplan): For at du skal få oversikt over hva som kan gjøres på din eiendom så er det viktig at du setter deg inn i både reguleringsplanen som gjelder for din eiendom og kommuneplanbestemmelsene. Planene sier noe om hvilke forutsetninger og begrensninger som er lagt på din eiendom. Bestemmelsene finner du ved å slå opp på din eiendom i kommunens kartinnsyn. Har du spørsmål til hva som gjelder for din eiendom kan du kontakte byggesakskontoret. 

2. Kart: I søknaden må du vedlegge et situasjonskart med tiltaket inntegnet. Dette kan du hente ut selv via kommunens kartinnsyn. I tillegg til tiltaket må avstand til nabogrenser, veier og andre bygninger påføres. Kartutsnitt er ikke nødvendig for innvendige arbeider eller ved fasadeendringer som ikke endrer arealet på byggverket.

Dersom søknaden gjelder fradeling av tomt, må situasjonskartet viser at det er mulig å oppføre bolig med tilhørende anlegg. 

3. Tegninger av tiltaket: Tegningene skal fortrinnsvis være i målestokk 1:100 og være fagmessig utført. Aktuelle tegninger er plan-, snitt- og fasadetegninger. Alle berørte fasader må vises. Ved tilbygg må denne tegnes sammen med eksisterende bygning. Husk at også eventuelle endringer i terrenget må vises på tegningene. I enkelte tilfeller kan det være lurt å sende med tegninger som viser eksisterende situasjon, slik at det blir enklere for saksbehandler å se hva som blir endret. Eksisterende fasadetegninger kan eventuelt erstattes eller suppleres med bilder.

4. Dispensasjon: Hvis tiltaket forutsetter dispensasjoner fra plan- og bygningslovgivningen (f.eks. avstand til vei, grad av utnytting, byggegrense, gjeldende reguleringsbestemmelser o.l.) må søknad om dette vedlegges byggesøknaden. Det er utarbeidet et eget skjema som kan benyttes. 

Søknad om dispensasjon

Dersom du ikke har mulighet til å fylle ut elektronisk skjema finner du papirskjema her som du kan skrive ut  (PDF, 164 kB)

Dispensasjoner fra byggegrensen etter veglova gis av vegmyndigheten, som enten er kommunen eller Statens vegvesen. Søknad om dispensasjon for bygging langs veg gjøres ved å benytte egen søknad (felles søknad for kommune og Statens vegvesen): 

Dispensasjon for bygging langs veg

5. Samtykke fra nabo: Hvis du ønsker å oppføre et nybygg eller tilbygg nærmere felles nabogrense enn 4 meter, må du enten ha skriftlig samtykke fra nabo (PDF 36kb) (PDF, 36 kB)eller søke om dispensasjon fra plan- og bygningsloven. Dette er i noen tilfeller ikke nødvendig for frittliggende bygning under 50 m², som for eksempel garasjer. 
 

6. Nabovarsling: Du må varsle alle berørte naboer og gjenboere ved at de mottar nabovarsel. Dersom du søker om dispensasjon, må dette fremgå tydelig av nabovarselet.  Naboliste over aktuelle naboer kan du bestille ved å sende e-post til servicetorget i kommunen: postmottak@frosta.kommune.no Dersom det er annen enn hjemmelshaver som bestiller naboliste, må det foreligge bekreftelse/erklæring fra hjemmelshaver om at vedkommende har lov til å bestille naboliste for eiendommen. 

Dersom du skal søke om å rive et bygg, skal de som har pant i eiendommen samtykke til at bygget kan rives. Dokumentasjon på samtykke må vedlegges søknaden. 
 

7. Tilknytning til infrastruktur: Vannforsyning, bortleding av avløpsvann og atkomst må sikres og dokumenteres ved innsending av søknaden. Vannforsyning og utslipp av avløpsvann kan enten være offentlig eller privat. For offentlig tilknytning må det sendes egen søknad  Dersom eiendommen ikke er tilknyttet offentlig avløp, må det søkes om privat utslipp.

Informasjon og søknadsskjema om private utslipp.

Ny eller endret avkjørsel fra offentlig veg er søknadspliktig

Søknadsskjema for ny eller endre avkjørsel fra offentlig veg

8. Søknadsskjema: I skjemaet oppgir du relevante opplysninger og beskriver hva du skal gjøre. Legg gjerne ved et følgebrev hvis det blir liten plass i skjemaet. Du kan velge om du vil bruke papirskjema eller nye, digitale byggesøknader.

Søknadsskjema

Digitale byggesøknader

9. Erklæringer om ansvarsrett og gjennomføringsplan: For søknad som krever ansvarlig foretak skal det i tillegg sendes inn erklæringer om ansvarsretter og gjennomføringsplan.

 

Forhåndskonferanse:

Dersom du oppdager forhold som du trenger å avklare med kommunen før du sender inn søknad, kan du be om en forhåndskonferanse med kommunen. Informasjon og skjema du kan bruke for å bestille forhåndskonferanse finner du her:

Forhåndskonferanse

Du finner mer informasjon om byggesaksbehandling på Direktoratet for byggkvalitet sin nettside:

Direktoratet for byggkvalitet

Gebyrer for behandling av søknad