Gebyrer

Gebyrer

Saksbehandlingsgebyret er fastsatt som standardsatser i gebyrregulativet, og det tas ikke hensyn til medgått tid i den enkelte saken. Gebyrregulativet er utregnet som et snitt for medgått tid for den enkelte sakstype. Saksbehandlingsgebyret skal i tillegg til å dekke kostnadene til saksbehandlingen, også dekke kostnader til arkivføring av saken, føring av tiltaket i matrikkelen, inntegning i kart mv. 

 

Gebyrer bygge- og reguleringssak - Priser gjeldende fra 01.01.2022

Gebyrer bygge- og reguleringssak - Priser gjeldende fra 01.01.2022
1.0 Generelt Priser eks mva
Gjeldende timesats 1116
2.0 Byggesak
2.1. Godkjenning av foretak / Personlig godkjenning
En faglig leder og en funksjon 2.471
Personlig godkjenning 1.058
2.2 Søknad om tillatelse til tiltak med krav om ansvarlig foretak
2.2.1 Ved trinnvis behandling, § 21-2, betales 70 % av gebyret i forbindelse med rammetillatelsen og 30 % ved igangsettingstillatelsen.
2.2.2 Igangsettingstillatelse ut over den første og endring av tiltak/søknad etter gitt tillatelse - pr vedtak kr. 2.747,-. Ved større endringer vil gebyret bli fastsatt etter kommunens skjønn. 2747
2.2.3 Behandling av søknad om midlertidig brukstillatelse kr 1.143,- 1143
2.3 Boliger med krav om ansvarlig foretak
Saksbehandlingen inkluderer forhåndskonferanse, ansvarsrett til foretak, tilsyn samt ferdigattest.
2.3.1.For rene boligbygg (nybygg)betales pr. selvstendig boenhet kr. 17.856,- pr. boenhet. 17856
Kombinerte bygg forretning/bolig: For boligdelen faktureres i hht pkt 2.3.1 og forretningsdelen faktureres etter pkt 2.4.
2.4 Andre bygg og tilbygg, herunder ombygging.
Det betales gebyr etter bebygd areal
0----200 m2 pr. m2 112
201----400 m2 pr. m2 90
401----600 m2 pr. m2 75
601----1000 m2 pr. m2 64
Alt over 1000 m2 pr. m2 38
For hver etasje over, og kjeller betales et tillegg på 50 % av grunnflatetakst.
Landbruksbygg over 1000 m2 BRA og lagerbygg med enkel innredning betaler 60 % sats.
Gebyr betales i hht opptrappingsplan i forhold til areal som det fremgår ovenfor.
Minstegebyr er kr 5.000,- 5000
2.5 Andre Tiltak
2.5.1 For andre søknadspliktige tiltak etter § 20-3 enn nevnt under pkt 2.3, 2.4, 2.5.2 og 2.5.6 kr. 5.289,- 5289
2.5.2 Hytter / fritidsboliger kr. 17.856,- 17856
2.5.3 Rivning av større bygninger evt. med heis, ventilasjonsanlegg kr. 10.017,- 10017
2.5.4 Rivning av eneboliger og rekkehus, mindre bygninger kr 5.551,- 5551
2.5.5 Rehabilitering/reparasjon av pipe/skorstein, gebyr i alt kr. 1.713,- 1713
2.5.6 Konstruksjoner og anlegg, veg, parkeringsplass, vesentlige terrenginngrep, vann og avløpsanlegg kr. 10.874,-. 10874
2.6. Mindre tiltak
(tiltak som kan forestås av tiltakshaver)
2.6.1 Mindre tiltak på bebygd eiendom § 20-4. bokstav a, kr. 4.349,-. 4349
2.6.2 Rivning av mindre tiltak etter § 20-4, bokstav a, kr 2.175,- 2175
2.6.3 Driftsbygninger i landbruket, § 20-4 bokstav b, kr. 10.578,- 10578
2.6.4 Riving av driftsbygninger i landbruket etter pbl § 20-4, bokstav b kr 5.289,- 5289
2.6.5 Midlertidig bygninger inntil 2 år og andre mindre tiltak, § 20-4 bokstav c og e, kr 4.231,- 4231
2.7 Deling av eiendommer
2.7.1 Hvor eiendomsgrenser ikke fremgår av regulerings-/bebyggelsesplan kr. 4.580,- pr tomt. 4580
2.7.2 Fradeling av tomt i hht reguleringsplan kr. 2.287,- pr. tomt. 2287
2.7.3 Fradeling av tomt med hjemmel i kommuneplanens arealdel, i LNFR-områder for spredt bolig- og fritidsbebyggelse, kr 6.412,- pr. tomt. 6412
2.7.4 Fradeling av tilleggsareal kr. 2.747,- pr. parsell. 2747
2.7.5 Ved fradeling av flere tomter i samme sak reduseres gebyret med 50 % fra tomt nr 2.
2.8 Situasjonskart
Utlevering av digitale kartdata iht. Geovekst-avtale, minstepris kr 838,-. Kostnaden er avhengig av arealet. Priskalkulator bestemmer prisen som forelegges kunden før dataeksporten gjennomføres. Utlevering av større papirplott, format A-0 og A-1, stykkpris pr plott kr 279,-. Er en bearbeiding av kartdataene nødvendig, tillegges en ekstrakostnad ut fra tidsbruken.
2.9 Ulovlig byggearbeid og øvrige brudd på plan- og bygningsloven –
overtredelsesgebyr, pbl. § 32-8.
For tiltak som utføres i strid med bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningslovgivningen, herunder tiltak som utføres i strid med gitt tillatelse, kan det ilegges overtredelsesgebyr i samsvar med pbl. § 32-8 kr jfr. Byggesakforskriften kap 16. Det samme gjelder for tiltak igangsatt uten tillatelse.
Inkludert i alle gebyrsatser er evt. forhåndskonferanse jfr. § 21-1 og tilsyn jfr. § 25-1, og ferdigattest jfr. § 21-10.
3.0. DISPENSASJONER OG FRAVIK FRA BESTEMMELSER
Behandling av dispensasjon og fravik fra plan, lov eller forskrift
3.1 Uten høring Kr. 11.146,- pr dispensasjon. 11146
3.2 Med høring hos regional myndigheter Kr. 15.605,- pr dispensasjon. 15605
For dispensasjon og fravik fra flere bestemmelser, beregnes gebyr pr. dispensasjon.
I saker som er særskilt arbeidskrevende, kan det i tillegg faktureres for medgått tid i henhold til timesatser i punkt 1.3.
4.0 PLANSAKER
A.1. Gebyr for oppstartsmøte 13389
A.2. Fastsettelse av planprogram §12-9 16736
B. Gebyr for reguleringsforslag - etter planområdets størrelse - areal
B1. For areal t.o.m. 2000 m2 44628
B2. For areal over 2 000 m 2 t.o.m. 5 000 m2 50207
B3. For areal over 5 000 m2 t.o.m. 10 000 m2 55785
B4. For areal over 10 000 m2 t.o.m. 20 000 m2 65827
B5. For areal over 20 000 m2 betales et tillegg for hver påbegynte 1000 m2 781
C. Tilleggsgebyr for bebyggelsens areal 1338 per 100m2
D. Tilleggsgebyr for endringer fra forslagsstiller Tilleggsgebyr på 30 % av B+C+E
E. Tilleggsgebyr for planer med planprogram Tilleggsgebyr på 20 % av B+C+E
E1. For planer som ikke er i samsvar med kommuneplanens arealdel, overordnet regelverk, områdeplan eller offentlig vedtak Tilleggsgebyr på 30 % av B+C+E
E.2. For planer med konsekvensutredning ihht forskrift om konsekvensutredninger
F. Mindre endringer av reguleringsplan 880
F1.Mindre endring i kart eller kart og bestemmelser 24545
F2. Mindre endring i bestemmelser 14503
9.4 Rådmannen har fullmakt til å redusere / øke gebyrene når særlige grunner foreligger eller gebyret blir åpenbart urimelig.