Private utslipp

Private utslipp

Eier du bolighus, hytte, turistvirksomhet eller lignende som ikke er tilknyttet eller kan tilknyttes offentlig avløpsanlegg, må du søke kommunen om tillatelse til å slippe ut avløpsvann.

Om du skal utbedre eksisterende avløpsanlegg eller etablere nytt må du sende inn søknad om utslippstillatelse, og bygging og utbedring skal utføres av en godkjent entreprenør. Vi anbefaler å be om tilbud fra flere ulike entreprenører.

Avløpsanlegget må ha en renseløsning. Det finnes ulike typer renseløsning, for eksempel slamutskiller, minirenseanlegg, filterbedanlegg osv. Hvilket som passer best for ditt avløp er avhengig av blant annet utslippskrav, naturforhold og kostnader for etablering og drift av anlegget. På www.avlop.no kan du lese mer om ulike typer renseløsninger og hva som kan passe best for deg. Rådfør deg med din utvalgte entreprenør. 

Bygging av avløpsanlegg er et søknadspliktig tiltak etter plan- og bygningsloven § 20-1. Før bygging av avløpsanlegg kan igangsettes, må det som nevnt foreligge utslippstillatelse. Det må også foreligge en godkjent byggetillatelse. Byggetillatelse finner du mer informasjon om under Plan, bygg og eiendom.

Innherred Renovasjon må godkjenne plasseringen av avløpsanlegget før utslippstillatelse kan gis. Dette for å sikre at det er mulig å tømme anlegget. Du kan finne mer info om kravene her.

Tømming av private septiktanker

Innherred renovasjon har ansvar for tømming av slam i Frosta kommune. Du kan lese mer om dette på Innherred Renovasjon sine websider: Innherred Renovasjon