Rive et bygg

Rive et bygg

Riving av tiltak følger som hovedregel samme regler som oppføring av nye tiltak når det gjelder om det må søkes om tiltaket, om du kan søke selv eller om søknaden må sendes inn av et ansvarlig foretak. 

Søkeren skal varsle dem som har pengeheftelser i eiendommen, og dokumentasjon på slik avklaring skal følge søknaden. 

Dersom bygget er Sefrak-registrert eller vernet, må det foreligge tillatelse fra kommunen før bygget kan rives. 

Ved riving (og rehabilitering) av bygninger over 100 m2 BRA skal det utarbeides avfallsplan og miljøsaneringsbeskrivelse. 

Tiltak som omfatter flere bygninger, konstruksjoner eller anlegg skal vurderes under ett i forhold til om det er krav om å utarbeide avfallsplan.

En miljøsaneringsbeskrivelse er en rapport som skal utarbeides av en kompetent aktør (ansvarlig prosjekterende) som blant annet beskriver hvor i bygningen det finnes komponenter av farlig avfall, i hvilke mengder, og hvordan det tenkes fjernet. En viktig del av rapporten er også å gjøre rede for prøvetaking og analyser, og hvordan disse kan sies å være representative. 

 

Bygge uten å søke

Hva kan jeg søke om selv?

Hva kan jeg ikke søke om selv?

Hvordan søker jeg?

Gebyr for saksbehandling