Planstrategi 2022-2023 til høring

Planstrategi 2022-2023 til høring

Frosta formannskap har i møte 10.05.22 sak 51/22 vedtatt å legge ut planstrategi 2022-2023 til høring.

Høringsfrist 8. juni kl. 12.00

Kommunal planstrategi er en oversikt over kommunens planer, og en prioritering av det kommunale planarbeidet. «Kommunestyret skal minst én gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter konstituering, utarbeide og vedta en kommunal planstrategi.» jf. plan- og bygningsloven § 10-1.
Forslag til prioritering av planer og en begrunnelse for prioriteringene ligger i den vedlagte planstrategien. Forslag til prioritering er Kommuneplanens samfunnsdel og Sentrumsplan. En overordnet ROS-analyse er ikke ansett som en plan, men som et grunnlagsdokument som vil være viktig for arbeidet med kommunens samfunnsdel og vil bli gjennomført i planperioden.

Særutskrift fra formannskapsmøte 10.05.22 (DOCX, 35 kB)

Planstrategi 2022-2023. Høringsutkast (PDF, 2 MB)

Her kan du skrive dine innspill til planstrategien

Eller send til: Frosta kommune, Fånesvegen 1, 7633 Frosta eller til postmottak@frosta.kommune.no