Full kontroll på økonomien !

Full kontroll på økonomien !

Kommunedirektøren la i dag frem kommunedirektørens forslag til budsjett for 2024, samt økonomiplan for kommende fire år. Det er funnet rom for mange satsninger i Frosta-budsjettet, med blant annet investering i nytt kommune- og helsehus og økning på omsorgsbudsjettene. 

På tross av krevende tider på Frosta de siste årene, med mange oppryddingssaker og spesielt det siste året med den enorme overgrepssaken, har Frosta kommune gradvis klatret på kåringene i Kommunebarometeret. Frosta kommune er nå på plass nr. 85 blant landets kommuner. Vi har en ambisjon om å klatre videre sier kommunedirektør, Endre Skjervø. 

Skjervø poengterer at de ansatte har bidratt til at Frosta kommune har fått et økt økonomisk handlingsrom gjennom bedre samarbeid, kontinuerlig forbedring av prosesser og økt kostnadskontroll. Forslaget fra kommunedirektøren legger opp til en videre solid økonomistyring, med fortsatt overskudd i perioden. Det er ikke noe mål å få til størst mulig overskudd, men vi må ha kontroll på økonomien vår, sier Skjervø, som heller vil fremheve at det er funnet rom for betydelige satsninger i årene som kommer.

Vi satser stort på helse og omsorg i planperioden i tråd med fremtidens behov slår Skjervø fast. Det betyr at vi blant annet foreslår å bygge dagsenter for demente sammen med nytt kommune- og helsehus. Dette vil også frigjøre areal på Frostatunet som kan brukes til omsorgsplasser når behovet kommer. 

Som mange andre kommuner, har Frosta kommune også et betydelig vedlikeholdsetterslep på kommunal infrastruktur. Det legges derfor opp til en omfattende vedlikeholdsplan for kommunale eiendommer i årene som kommer og det settes av økte ressurser til vedlikehold av annen infrastruktur. 

Neste år blir det storstilt feiring av Frostatinget og Magnus Lagabøtes landslov. Noe som vil glede både store og små på Frosta, og regionen forøvrig. Dette vil gi Frosta positiv oppmerksomhet nasjonalt, sier Kommunedirektøren. I tillegg til alle med hjerte for Frosta, håper vi at både regjeringsmedlemmer og stortingerepresentanter deltar, - og kanskje kommer kongen på besøk.

Frostatinget ønsker vi å løfte videre i et historisk perspektiv, og tydeliggjøre både den regionale og nasjonale betydningen av det som skjedde på Frosta for 749 år siden.  Her har vi et langsiktig løp, sier Skjervø. Han viser til Frostatingsloven via Norges første landslov til dagens verdensbilde med krig og ufred, hvor Norge er i en særstilling med demokrati, lov og rett.  Dette må vi ta vare på, og utvikle videre, og da med utgangspunkt i Frosta, avslutter Skjervø. 

Kommunestyret på Frosta behandler budsjettet i sitt møte den 12.desember.  

Presentasjon Budsjett 2024 - Økonomiplan 2024 - 2027 (PDF, 8 MB)

Kommunedirektørens forslag til Budsjett 2024 og Økonomiplan 2024 - 2027 (PDF, 8 MB)