Vedlikehold av kommunale veger

Vedlikehold av kommunale veger

Frosta kommune har driftsansvar for ca. 43 km vei og parkeringsplasser. Vårt mål er at veinettet skal fungere godt for brukerne. Vi setter pris på at du underretter oss når standarden ikke er tilfredsstillende. 

Du kan melde fra til kommunen hvis det er forhold ved en kommunal vei som gir dårlig fremkommelighet eller dårlig trafikksikkerhet. Det kan for eksempel være hull i veien, manglende gatelys eller behov for brøyting. Kommunen har ansvaret for drift og vedlikehold av kommunale veier. Fylkeskommunen sørger for fylkesveiene og staten for riksveiene. Kommunen kan stenge en vei hvis vær- og føreforholdene gjør det umulig å holde den åpen. Vedlikeholdet omfatter kjørebane, banketter og dreneringssystem.

Oppgaver kan være:

  • Feiing og renhold
  • Fjerning av søppel
  • Klipping av vegetasjon
  • Vegoppmerking og skilting
  • Brøyting og strøing om vinteren

Usikker på om vegen er kommunal eller ikke? -        Klikk her