Deling av eiendom

Deling av eiendom

Skal du fradele en tomt, må du søke kommunen om tillatelse.

Hvem kan søke

Det er hjemmelshaver (eier) av eiendommen som kan søke om deling av eiendom.

Dersom du signerer søknaden på vegne av hjemmelshaver, må du legge ved en fullmakt fra grunneier. Fullmakten må være original eller bekreftet rett kopi.

Se informasjon fra Kartverket om fullmakt

Skjema for fullmakt

Slik søker du:

 

Mer detaljer om hvordan du søker

 

Behandlingstid

  • En søknad om fradeling skal normalt avgjøres av kommunen innen 12 uker. En søknad om fradeling som ikke medfører dispensasjon, ikke har nabomerknader og som ellers er i henhold til plan skal avgjøres av kommunen innen 3 uker.
  • I tillegg kommer den tiden det tar å gjennomføre oppmålingen med tinglysing, i perioder 8 - 10 uker.

Saksbehandling

 

Du får svar på søknaden innen 3 til 12 uker.

Dersom søknaden blir godkjent, skal det avholdes oppmålingsforretning, dette normalt innen 19 uker fra tillatelsen er gitt.

Vi tar kontakt med deg, eventuelt du med oss, og avtaler tidspunkt. Kommunen sender skriftlig varsel om oppmålingsforretning til eiere av tilstøtende eiendommer minst 14 dager i forkant. Kortere tid kan avtales, da direkte med partene.

Om vinteren kan det være vanskelig å få gjennomført saken på grunn av klimatiske forhold. Tidsfristene oppgitt ovenfor løper derfor ikke i perioden 1. november til 1. april (Vintertid).

Etter oppmåling og tinglysing utstedes et matrikkelbrev, som er en fullstendig beskrivelse av eiendommen med koordinatfestede grenser.

Artikkelliste