Driftsbygninger i landbruket

Driftsbygninger i landbruket

Begrepet «driftsbygning» forstås som et byggverk som er et nødvendig ledd i, og et driftsmiddel i forbindelse med, tjenlig landbruksdrift på en bruksenhet.

I veiledning til byggesaksforskriften SAK10 § 3-2 står det:

Begrepet «driftsbygning» i bestemmelsen skal forstås som et byggverk som er et nødvendig ledd i, og et driftsmiddel i forbindelse med, tjenlig landbruksdrift på en bruksenhet. Dette omfatter blant annet driftsbygninger for jordbruk, husdyrbruk, seterdrift, hagebruk, gartneri, skogsdrift, pelsdyravl, reindrift og yrkesfiske. I pbl. § 11-7 andre ledd nr. 5 bokstav a er tiltak i landbruket angitt som «nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressurser».
 
Byggverk dimensjonert for beboelse i landbruket, «våningshus», er ikke å anse som driftsbygning og faller inn under de ordinære reglene i pbl. § 20-3. Hageveksthus, siloer og landbruksverksteder er omfattet dersom de blir brukt som en del av landbruksdriften. Dersom byggverket bare har som formål å tjene som lager av landbruksmaskiner for salg, opplag eller lignende, faller det utenfor begrepet «driftsbygning i landbruket». På samme måte faller frittliggende garasjer for privatbiler eller andre kjøretøy også utenfor begrepet «driftsbygning i landbruket».
 
Husvære knyttet til seterdrift eller skogsdrift anses som omfattet av begrepet «driftsbygning i landbruket». Byggverket kan ikke benyttes som bolig eller fritidsbolig.
 
Byggverk for fabrikkmessig produksjon og salg faller utenfor begrepet «driftsbygning i landbruket». Dersom byggverket har sammenheng med den produksjonen som skjer på gården, eller det behovet gården har for varer og tjenester, skal bygningen klassifiseres som driftsbygning. Et potetpakkeri er å anse som en driftsbygning dersom det pakkes poteter fra egen produksjon.
 
Videreforedling av jordbruksprodukter faller også utenfor begrepet «driftsbygning i landbruket», som for eksempel et potetpakkeri som mottar poteter fra mange produsenter. Dersom varene tilføres utenfra er det ikke avgjørende at anlegget er plassert på et tradisjonelt gårdsbruk. For slike byggverk gjelder plan- og bygningsloven med forskrifter fullt ut. Øvrige eksempler på avgrensning kan være salgslokale for planter, blomster, trær osv. som ikke er omfattet av begrepet «driftsbygning i landbruket». Et byggverk til oppstilling av hester kan være en driftsbygning, mens en ren ridehall faller utenfor begrepet «driftsbygning i landbruket».
 
Avgrensningen mellom landbruk og fabrikkmessig produksjon vil ikke alltid være klar. Det må foretas en konkret vurdering i den enkelte sak, der det vil være naturlig å ta hensyn til bruken av og størrelsen på bygningen, omfanget av produksjonen og hvilke ulemper produksjonen medfører av lukt, støy og annet. Denne vurderingen må foretas av de lokale bygningsmyndigheter, og av fylkesmannen ved en eventuell klagesaksbehandling.

Informasjon om hvordan du søker om tiltaket finner du her: 

Hva kan jeg søke om selv ?

Hva kan jeg ikke søke om selv ?