Kommuneplan

Kommuneplan

Kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel er kommunens overordnede styringsverktøy i alle saker om arealbruk innenfor kommunegrensene. Den juridisk bindende delen av av arealdelen består av et plankart som viser hvilken arealbruk som tillates hvor, og bestemmelser og retningslinjer, som beskriver hvilke hensyn som må tas i de ulike områdene. Planbeskrivelsen gir en utfyllende beskrivelse av intensjonene bak planen.

 

Kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanens samfunnsdel skal ta stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon

 

Kommuneplan arealdel

Gir deg en oversikt over kommuneplanens arealdel, reguleringsplaner gjeldende og reguleringsplaner under arbeid.

Kommunekart - interaktivt kart  

 

Værnesregionen - kart

Værnesregionen sitt kart er uten reguleringsplaner her må du husker å velge Frosta i trekkgardinen.

Værnesregionen sitt kart