Retningslinjer for tilskudd i Frostating utvalgte kulturlandskap

Retningslinjer for tilskudd i Frostating utvalgte kulturlandskap

Tilskudd til utvalgte kulturlandskap i jordbruket skal bidra til å sikre verdier knyttet til kulturlandskap, biologisk mangfold, kulturminner og kulturmiljøer, herunder å sikre langsiktig skjøtsel og drift.  Det kan også gis tilskudd til næringsutvikling for tilleggsnæringer i Frostating utvalgte kulturlandskap.

Det kan gis årlige tilskudd til drift og skjøtsel og investeringstilskudd til engangstiltak for å fremme kulturlandskapsverdiene.


Tiltakene og tilskuddet knyttes til Forvaltningsplan for Frostating utvalgte kulturlandskap og Forskrift om tilskudd til tiltak i Utvalgte Kulturlandskap i jordbruket og verdensarvområdene Vegaøyan og Vestnorsk fjordlandskap (Landbruksdirektoratet – 2019).


Midlene til tiltak i Frostating utvalgte kulturlandskap skal brukes til – jfr forskriften § 3 :
-    Restaurering og skjøtsel av arealer
-    Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av bygninger med kulturminneverdi og andre kulturminner
-    Nødvendig planlegging av tiltak
-    Kartlegging og dokumentasjon av naturverdier og utarbeiding av skjøtselsplaner
-    Kartlegging og dokumentasjon av behov for skjøtsel og sikring av natur-, og kulturminneverdier
-    Tilrettelegging for ferdsel og friluftsliv
-    Formidling
-    Næringsutvikling i Frostating utvalgte kulturlandskap
-    Felles tiltak av samfunnsmessig verdi for Frostating utvalgte kulturlandskap
-    Andre tiltak som fremmer formålet med ordninga


Søknad om tilskudd :
Grunneiere, privatpersoner og organisasjoner kan søke om tilskudd til tiltak innenfor formålet for Frostating utvalgte kulturlandskap og som prioriteres av Samarbeidsgruppa for UKL-området.


Tilskuddsandelen skal normalt ikke overstige 70% av kostnadene og kan variere mellom 20-70 % ut fra hvilken egennytte søker har av tiltaket.   Det kan gis tilskudd til beiting på arealer etter fastsatt beløp pr dekar. Tilskuddssatsen er den samme som for RMP-tilskudd.  Det må opplyses om dyreslag og antall dyr i søknaden. Dette tilskuddet knyttes til søknad om produksjonstilskudd – PT og regionale miljøtilskudd – RMP. 


For tiltak på bygninger med kulturhistorisk verdi som brukes til private formål, kan det gis tilskudd på inntil 50 % ved høy verneverdi og bruksområde for bygningen. Ved søknad om tilskudd til bygninger skal det foreligge en tilstandsvurdering av bygningen/e i søknaden ved prioritering av tiltak. 


Til felles tiltak og tiltak med stor samfunnsnytte kan, det gis tilskudd over 70 %.  For kartlegging og planlegging og tiltak med fokus på å ivareta fellesgoder og samfunnsverdier, kan det gis 100 % tilskudd.  Eksempelvis - skjøtsel av kulturminner og biologisk mangfold og tilrettelegging for publikum i form av skilting, tilrettelegging og opparbeidelse av stier i et folkehelseperspektiv.  


Det kan gis tilskudd til formidling av verdiene i Frostating Utvalgte Kulturlandskap.  Tilskuddet kan gis inntil 100 % tilskudd alt etter formålet i søknaden, og tilskuddet vurderes etter budsjett i søknaden.


Søknad om tilskudd er enkeltvedtak og saksbehandles av Frosta kommune.  Vedtaket kan påklages og en eventuell klage sendes Frosta kommune.  Det søkes om tilskudd elektronisk via Altinn og søkeportalen Agros.no på Landbruksdirektoratets nettsider. 


Det oppfordres til å søke samfinansiering med andre ordninger der det er mulig.


Søknadsfrister : 1. mai og 1. oktober.


Krav om vedlegg til søknaden – jfr søknadsskjema :
-    Budsjett/kostnadsoverslag                                  -    Søknadsbeløp
-    Finansieringsplan                                                -    Kart
-    Forretningsplan ved søknad om næringstiltak    -    Bilder
-    Tilstandsrapport ved søknad om bygninger

Skriftlig tillatelse om gjennomføring av tiltaket fra grunneier eller rettighetshaver skal følge søknaden.  Alle tiltak skal gjøres i tråd med Plan-, og bygningslovens bestemmelser.


Rapportering og utbetaling :
Frist for gjennomføring av tiltak er normalt 2 år fra tilskudd blir innvilget.  Etter søknad kan denne fristen utvides til fem år.  Det rapporteres om måloppnåelse og bruken av tilskuddet på skjema fastsatt av Landbruksdirektoratet i agros.no etter de frister som er gjengitt i vedtaksbrevet.


Utbetaling av tilskudd skjer etter skriftlig anmodning til Frosta kommune.  Deler av tilskuddet kan utbetales i løpet av tiltaksperioden.  Minst 25% av tilskuddet holdes tilbake inntil tiltaket er fullført, og sluttrapportering er godkjent.
Tilskudd som ikke er brukt i samsvar med tildelingsvedtaket, kan kreves tilbakebetalt.

Retningslinjer for tilskudd i Frostating utvalgte kulturlandskap er vedtatt av Kommunestyret, 26.05.2020 i sak 26/20.