Lagabøtejubileet Frosta 2024

Lagabøtejubileet Frosta 2024

Lagabøtejubileet Frosta 2024 tar utgangspunkt i verdigrunnlaget til Frostatinget og Frostatingsloven, historisk og i dag – et møtested for demokrati, lov og rett, fordi Frostatinget var med og dannet grunnlaget for demokratiet slik vi kjenner det i dag.  

Visjon for Lagabøtejubileet Frosta 2024

Visjonen for Lagabøtejubileet Frosta 2024 er at det skal være en folkefest som skaper samhold, sterk identitet og optimisme på Frosta! Sammen om en historiske Framtid.

 

Frosta sine innbyggere er den viktigste ressursen for å lykkes

Det er et sentralt mål for Lagabøtejubileet Frosta 2024 at vi skal sikre at innbyggere, ildsjeler, organisasjoner, folkevalgte, ansatte i kommunen, næringsliv og barn og unge på Frosta skal føle seg sett og involvert i prosjektet slik at det styrker både prosess, resultat, eierskap til aktivitetene og innholdet, og videre styrker formidling og dialog med aktører regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Prosjektgruppa har høsten 2022 gjennomført medvirkningsmøter og dybdeintervju med om lag 250 personer (se bilder). Å vektlegge gode og reelle medvirkningsprosesser har vært en av pilarene for Frosta i dette prosjektet, og fungerer også som en synliggjøring på hvordan vi ønsker at verden skal utvikle seg framover. Vi tror oppriktig at et suksessfullt prosjekt på sin måte kan bidra til en bedre verden på sikt. Søkelys på, og kunnskap om, lov og rett er viktige kompetanser i dagens samfunn der demokrati og enkeltmennesket rettigheter er under press i en urolig verden.  Gjennom faglig arbeid og forskning på dette temaet vil det styrke forståelsen av den verden vi i dag lever i, og gi enkeltmennesket bedre forståelse for fortid og samtid. Og ikke minst blir vi begeistret, stolt og styrket i vår framtidstro gjennom gode medvirkningsprosesser.

Lagabøtejubileet Frosta 2024 – hva skal skje?

Aktivitetene er valgt gjennom en bred medvirkningsprosess der 250 barn, ungdom, innbyggere, lag og foreninger, næringslivet, Kommunestyret og ansatte har vært med og spilt inn ideer til hvordan Lagabøtejubileet Frosta 2024 skal markeres med en rekke arrangement og aktiviteter for et bredt publikum. Dette er vår måte å markere at det er 750 år siden Magnus Lagabøte sin landslov ble lovtatt på Frosta, og det er viktig å løfte historien og på den bygge en sterk og positiv identitet som løfter Frosta-samfunnet stolt inn i framtiden, lokalt, regionalt og internasjonalt. Støtte fra Barne- og familiedepartementet og andre er sentralt for å lykkes med våre ambisjoner for jubileumsåret.

Lagabøtejubileet Frosta 2024 er Frosta og Frostatingets markering av Nasjonaljubileet i 2024 der verdier i lovverket er gjennomgående tema.  Magnus Lagabøtes landslov ga rettigheter til de svake i samfunnet, de som kanskje ikke hadde noen rettigheter tidligere.  Dette var nytt på den tiden, og er en viktig verdi i arbeidet både med temaene i 2024, 2030 og i dag.

MÅL OG AKTIVITETER I LAGABØTEJUBILEET FROSTA 2024

Gjennom dybdeintervjuene, medvirkningsmøter, samtaler med eksterne samarbeidspartnere og arbeid i styringsgruppen, har prosjektet utarbeidet en plan for aktiviteter i 2024. På et overordnet nivå er målene for Lagabøtejubileet Frosta 2024 følgende:

POSITIV OMDØMMEBYGGING GJENNOM HELHETLIG PROFIL OG SYNLIGHET

Lagabøtejubileet Frosta 2024 får en tydelig og synlig plass på kommunen sin hjemmeside for å gjøre visjon, forretningside og mål for Lagabøtejubileet Frosta 2024 til virkelighet. Her løftes alle arrangement, de som står bak og målet med arbeidet. Mål om at Frostatingslogoen brukes av lag og organisasjoner og næringslivet når de arrangerer, og slik lager innhold i merkevaren og bygger positivt omdømme. 

BARN OG UNGE

Det skal arrangeres aktiviteter som feiring, teater, utstillinger og undervisningsopplegg i barnehager og skole som gir god innsikt i Lagabøtejubileet Frosta 2024 og historien til Frostatinget og Frosta, og som skaper begeistring og stolthet.

INKLUDERING

Mennesker med ulik kulturell bakgrunn skal aktivt inviteres inn i aktiviteten som bidragsytere, deltakere og medspillere. Temaet for Nasjonaljubileet for 2024: Verdier i lovverket, er en inngang til samtaler og arrangement med relevans for verden vi lever i dag, for alle våre innbyggere og besøkende.

TRE FAGSEMINAR

Det skal avholdes tre fagseminar, gjerne med nasjonalt og internasjonalt marked i 2023 –2024.  Professor i rettshistorie Jørn Øyrehagen Sunde er faglig koordinator for seminarrekken.

LAG, ORGANISASJONER OG NÆRINGSLIV BIDRAR MED EGNE ARRANGEMENT

Det er et stort mangfold av næringsliv, lag og organisasjoner på Frosta. Det drives godt og med stort engasjement. Det er ingen som vil være bedre til å lage innhold i Lagabøtejubileet Frosta 2024 enn de som allerede har stor aktivitet her. Det er derfor et mål at det avholdes små og store arrangement i 2024 i regi av lag, organisasjoner og næringsliv. Arrangementene skal vise mangfold innenfor næringsliv og kultur på Frosta og synliggjøres på Frosta kommune sin hjemmeside som en del av jubileet. 

UTSTILLINGER

Det skal være en eller flere utstillinger i samarbeid med Frosta bibliotek, Frosta Historielag, Frosta Bygdemuseum, Frosta Fortidsminnelag, museene ARVEN, middelaldermiljøet ved NTNU og andre interessenter som belyser Lagabøtejubileet Frosta 2024 i et nasjonalt perspektiv.  Landslovsutstillingen Miserabiles Personae «De svake i samfunnet», besøkte Frosta i 2019, og elementer fra den kan gjenbrukes i Lagabøtejubileet Frosta 2024.

JUBILEUMSUKER I JUNI OG JUBILEUMSDAG 24. JUNI 2024

Det skal gjennomføres jubileumsuker i ukene 25 og 26 – 17. 30. juni 2024 med et mangfold av aktiviteter for alle aldersgrupper i forbindelse med selve jubileumsdagen som er satt til mandag 24. juni. Det skal være stor bredde og engasjement fra alle målgrupper på Frosta.

MEDIEOMTALE

Det er et mål at Frosta skal nevnes med positivt fortegn i media minst 10 ganger lokalt og regionalt, og minimum en gang i nasjonal media.

KONGEHUSET OG ANDRE GJESTER

Det er et mål at det skal være besøk fra Kongehuset, Stortingspresidenten og Høyesteretts-justitiarius i løpet av jubileumsåret. Det er også ønskelig med besøk av Frostating Lagmannsrett som representerer Frostatingets dømmende oppgaver i dag.

SAMARBEID

Lagabøtejubileet Frosta 2024 søker aktivt samarbeid med alle aktører som jobber med det nasjonale Landslovjubileet og Nasjonaljubileet, og er en aktiv bidragsyter til å skape en jubileumsfeiring i 2024 som er inkluderende, samtidsrelevant og framtidsretta.

JUBILEUMSKALENDER

Alle jubileumsaktivitetene registreres digitalt på kalender  etter hvert som de planlegges. Informasjon om Lagabøtejubileet Frosta 2024 vil også finnes på VisitFrosta og Frosta kommunes hjemmeside.

 

Organisering

Frostatingsprosjektet arbeider opp mot Nasjonaljubileet 2030 med mål om at Frosta skal få sin rettmessige plass der. Lagabøtejubileet Frosta 2024 er en sentral aktivitet i dette arbeidet. Frostatingsprosjektet er eid av Frosta kommune. Prosjektet ledes av en styringsgruppe, og har engasjert (etter anbudsrunde) Proneo AS i samarbeid med Hilmar AS til å være prosjektledere for arbeidet i samarbeid med kommunen sine egne fagressurser. De jobber etter styringsgruppen sine rammer og vedtak.  

 

Styringsgruppe:

Kommunedirektør (leder) Endre Skjervø

Kommunalsjef (nestleder) Ingvild Øfsti

Ordfører Frode Revhaug

Varaordfører Kari Ydsti Presthus

Opposisjonsleder Trine Haug

Frosta Bygdemuseum Signe Vinge

Frosta Historielag Bjørn Olav Juberg

 

Frosta Fortidsminnelag (observatør) Jens Hagerup

Frosta kommune Torgunn Østbø

 

Prosjektledere

Christian Wee – prosjektleder for Forostatingsprosjektet i sin helhet og Nasjonaljubileet 2030

Formidlingssenter – prosjektleder Johan Einar Bjerkem

Lagabøtejubileet Frosta 2024 – Astrid Skogseth

 

Prosjektgruppe

Har det operative ansvaret i det daglig for fremdrift, sørge for å søke ut midler, forankringsarbeid, medvirkningsarbeid m.m. Prosjektgruppen består av:

Christian Wee – leder

Endre Skjervø

Ingvild Øfsti

Torgunn Østbø

Johan Einar Bjerkem

Astrid Skogseth

 

Jubileumskomite

Det skal etableres en jubileumskomite som skal være en operativ arbeidsgurppe for Lagabøtejubileet Frosta 2024. Jubileumskomiteen vil igjen etablere ulike underkomiteer som skal ha ansvaret for å planlegge og gjennomføre aktivitetene i jubileumsåret Lagabøtejubileet Frosta 2024.

Jubileumskomitèen for Lagabøtejubilèet Frosta 2024 består av.

 • Ordfører Frode Revhaug, leder
 • Torgunn Østbø
 • Astrid Skogseth
 • Arve Loktu
 • Bjørn Olav Juberg
 • Maren Stene Almlid
 • Lars Eiliv Flægstad
 • John Martin Fiborg Aas
 • Rasmus Hojem
 • Johan Petter Skogseth
 • Frode Nøst
 • Janne Hopmo
 • Siv Mølnås Elvrum
 • Christian Wee
 • Boye Qvarme

 

Fagråd

Det skal etableres et fagråd som skal planlegge de ulike fagseminarene som skal gjennomføres høst 2023 og vår 2024.