Camping på Frosta

Camping på Frosta

Kommunen har mottatt henvendelser vedrørende ulovlig camping. I et ledd for å imøtekomme slike henvendelser og samtidig gjøre det forutsigbart for campingturister og innbyggere, har kommunen utarbeidet et eget skriv om temaet.

Skrivet redegjør kommunens og andre offentlige aktørers rolle og ansvar, og hvordan du som innbygger eller utøvende campingturist kan forholde deg til gjeldende regelverk.

 

Skal du benytte bobil, campingvogn, campervan eller telt på Frosta? Her er reglene.

 • Du skal ikke være til hinder for annen trafikk.
 • Vær oppmerksom på skilting og tidsbegrensninger
 • Tenk deg om

 

Hvor du kan parkere og overnatte med bobil, campervan eller taktelt

Hovedregelen er at du kan kjøre og parkere langs offentlig vei på samme måte som med vanlig bil, men ikke i utmark. Du kan også kjøre og parkere langs privat vei, så lenge grunneieren ikke har forbydd ferdsel på veien.

Dersom det er lov å parkere, så vil det i utgangspunktet også være lov å overnatte i bilen, men vær oppmerksom på tidsbegrensninger på parkering og overnatting. Se etter skilting om dette.

Der kommunen har satt begrensninger for parkering av bobil og campervaner etter plan- og bygningsloven, skal dette respekteres. Du kan oppleve at kommunen har forbud mot bobilparkering noen steder, og i stedet har lagt til rette for bestemte områder der du kan parkere og overnatte. Frosta kommune har flere tilrettelagte campingplasser der dette er mulig.

 

Hva gjør jeg dersom bruk av campingvogn, bobil, campervan eller telt er til irritasjon eller sjenanse?

Camping og telt er noe veldig mange har et forhold til. Enten man er friluftsmenneske, engasjert camping- og teltentusiast eller en hardnakket motstander. Dette er det mange ulike meninger om, og det noen tilfeller være til irritasjon, sjenanse eller i verste fall utvikle seg til å bli en konflikt.

Hva kan du gjøre?

 1. Gå i dialog

Første og fremst oppfordrer vi alle til å prate direkte med hverandre og forsøke å løse problemet på lavest mulig nivå. Folk flest er lette å komme i prat med og er i utgangspunktet vennlige mennesker, selv om det kan være litt skremmende av og til gå i dialog med folk man ikke kjenner fra før.

Ønsker du at ingen camper eller telter, så anbefaler vi at du går frem på en vennlig måte og legger frem problemstillingen du ønsker å finne en løsning på.

Ble dere enig? Så bra! Da er saken ute av verden og begge fikk det kanskje slik de ønsket.

Ble dere ikke enig? Her må man kanskje gi og ta litt, og mulig innebærer det at du må tolerere noe. Dette betyr ikke at man skal finne seg i alt, men ikke alt er en sak for det offentlige.

 

 1. Du som grunneier kan bortvise på egen grunn, gitt at det ikke er utmark

Lykkes man ikke med dialog, har man som grunneier en viss rett til å bortvise på egen grunneiendom, gitt at det ikke er utmark. Er det utmark, gjelder friluftsloven og allemannsretten.

Vi anbefaler imidlertid at man går i dialog eller går i seg selv før man tyr til dette virkemiddelet.

     3. Situasjonen vedvarer – hvem skal jeg kontakte?

a) Kommunen bortviser i utgangspunktet ingen og har heller ingen myndighet til det med mindre kommunen selv er grunneier.

Kommunen er myndighet etter plan- og bygningsloven. Er det etablert en virksomhet eller aktivitet av permanent eller varig karakter må det vurderes om aktiviteten er i tråd med tillatelser gitt iht. plan- og bygningsloven eller annet regelverk. Her kan kommunen ha en rolle, men dette er ofte tidkrevende.

b) Statens naturoppsyn (SNO) holder oppsyn og sørger for at følgende miljølover blir fulgt på offentlig og privat grunn:

 • friluftsloven
 • naturmangfoldloven
 • motorferdselloven
 • kulturminneloven
 • viltloven
 • laks- og innlandsfiskloven
 • markaloven
 • småbåtloven

Tips og varsler om ulovlige miljøforhold kan rettes til Miljødirektoratets hjemmeside: Lenke til tips og varsler om ulovlige miljøforhold - Miljødirektoratet (miljodirektoratet.no)

Du kan også kontakte SNO direkte.

c) Konfliktråd eller advokat

Det er ikke alltid at det offentlige kan finne en løsning i saken gjennom forebygging. Står man i en situasjon der man ikke finner en løsning på noe som har pågått over tid eller at det offentlige ikke er riktig sted å kanalisere problemet, enten det er i form av en nabokrangel eller andre forhold, kan man vurdere sivilrettslige tiltak i form av konfliktråd eller sivile søksmål. Vi anbefaler i slike tilfeller at du søker juridisk bistand hos en advokat.

d) Politiet kan kontaktes på tlf. 02800 når du ønsker kontakt om tjenester eller annet som ikke er en nødsituasjon. Eksempelvis når det er snakk om at situasjonen har utviklet seg til å bli en ordensforstyrrelse.

Telting og leir i utmark

For telting i utmark gjelder friluftslovens regler og hensynet i allemannsretten.