SU - Samarbeidsutvalget

Samarbeidsutvalget sitt formål:

  1. Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende ledd for alle parter i skolesamfunnet.
  2. Utvalget skal særlig arbeide for å fremme kontakten mellom skolen og lokalsamfunnet.
  3. Samarbeidsutvalget skal styrke elever og foreldrenes mulighet for medbestemmelse i skolen.

Disse er i SU skoleåret 2020-2021:

2 representanter fra undervisningspersonalet: Anne Berit Skjemstad og Margrete Hervik
1 representant fra andre tilsatte: Julie Pauline Stene
2 representanter fra FAU: Malin Moholt Korsnes (leder) og Jørn Ulvik (nestleder)
2 representanter fra elevene: Nathalie Kristensen Lein og John Martin Fiborg Aas
2 representanter fra kommunen: Marie Viken og Andreas Trefjord (sekretær)
1 representant fra SFO: Bente Jørstad Stenhaug 

Avdelingslederne Ketil Løvrød og Øystein Skaslien har møte- og talerett, men ikke stemmerett.