Trenger du vipedisk til gjødslinga?

Trenger du vipedisk til gjødslinga?

Frosta kommune tilbyr utlån av vipedisker for å hindre tap av liv. Vipa har vært en vanlig fulgt i jordbrukslandskapet, men har siden 1990-tallet opplevd en dramatisk nedgang.Arten er nå rødlista og oppført som kritisk truet.

Trusselbildet og årsaken til artens tilbakegang er sammensatt. I et ledd for å forebygge videre tap av reir og for å stimulere til en økt tilvekst i bestanden, har Frosta kommune besluttet å gå til innkjøp av vipedisker til utlån for gårdbrukere i kommunen. Det prioriteres utlån innen Frostating utvalgte kulturlandskap ved stor pågang, men tilbudet gjelder også for andre gårdbrukere i kommunen der vipereir blir oppdaget på dyrka marka. Dette sammen med muligheten for tilskudd for den enkelte gårdeier forventes å kunne gi positive virkninger på arten.

Hva er en vipedisk og hvordan brukes den?

En vipedisk er en metalldisk på omtrent 60 cm som er hvelvet inn mot midten og fungerer som et lokk som bonden legger over vipereiret før gjødsling/sprøyting. Hensikten er å hindre tilgrising eller ødeleggelse av reiret eller eggene i reiret. Disken er bør ikke ligge lenger enn nødvendig av hensyn til ruging. Merk at vipedisken ikke sikrer reiret under slått eller kan påkjøres av tyngre kjøretøy. Den er likevel et fysisk hinder der slangesystem for gjødselspredning benyttes, samtidig som det gir beskyttelse ved bruk av ordinær vogn eller vogn med nedfeller også – forutsatt at den ikke påkjøres.

Andre tiltak for å bevare arten

For å sikre hensynet til arten under slåtten er det anledning for gårdbrukere å søke tilskudd for hvert enkelt reir. Her innvilges det tilskudd for inntil 2 daa pr. reir. Satsen pr. dekar går frem av tilskuddsoversikten på landbruksdirektoratets nettsider.

 Hvordan låner jeg en vipedisk?

Utlån foregår på følgende måte:

  • Du henvender deg på tlf. eller ved direkte oppmøte på Frosta kommunehus til vårt landbrukskontor.
  • Utlevering skjer ved personlig oppmøte og forutsetter kvittering på eget skjema med vilkår for bruk.
  • Innlevering avtales etter behov (vanligvis er arten ferdig med ruging etter 30 dager).

Kommunen har totalt 15 stk. til utlån. Disse forventes tilgjengelig f.o.m 01. mai.