Tilskudd til sommerjobb for ungdom 2021

Tilskudd til sommerjobb for ungdom 2021

Trøndelag fylkeskommune lyser ut tilskuddsmidler til sommerjobb for ungdom. Frist for å søke er 21. mai. Søkere får svar innen 4. juni.

Hvem kan søke?

Det er kommunene i Trøndelag som søker på vegne av lokalt næringsliv – eller egne kommunale etater. Ordningen forutsetter at kommunene samarbeider med lokale bedrifter om å finne sommerjobber.

Hvilke jobber gis det støtte til?

Sommerjobbene må være innenfor de prioriterte områdene i strategien Et verdiskapende Trøndelag:

 •     Bioøkonomi
 •     Sirkulærøkonomi
 •     Havrommet
 •     Smarte samfunn
 •     Opplevelsesnæringer

Se forklaring på hvilke bedrifter som kommer inn under de prioriterte områdene i handlingsprogram 2020-21:

Handlingsprogram politisk vedtatt
(definisjoner under bildene).

Det kan gis tilskudd også til sommerjobber i kommunal sektor innenfor de samme satsingsområdene - f.eks. kommunale sommerjobber innenfor renovasjon og avfallshåndtering (sirkulærøkonomi) og reiseliv/kultur (opplevelses-næringer).

Sommerjobber på syke- og aldershjem og barnehager faller utenfor. Det samme gjelder sommerjobber i teknisk etat av typen vedlikehold og plenklipp.

Det er satt av 1 400 000 kr til ordningen.


Se hele utlysningsteksten her:

Utlysingsdokumentet (PDF, 126 kB)

Retningslinjer

 • Ordningen gjelder for ungdom mellom 15 og 20 år (det vil si årskullene 2001-2006).
 • Sommerjobbene skal ha minst tre ukers varighet og avvikles i perioden juni/juli/august.
 • De unge skal ha arbeidsavtale og lønnes etter tariff.
 • Bedriftene som får tilskudd skal ikke ha permitterte.
 • Det gis et lønnstilskudd på 7000 kr per ungdom som får sommerjobb. Tilskuddet er beregnet til å dekke ca. en ukelønn. Bedrift/kommunal etat må dekke de resterende ukelønnene.
 • Det kan søkes om tilskudd til inntil 10 ungdommer i hver kommune.
 • Det er kommunene som administrerer og sender inn søknadene om støtte.
 • Utlysningen skal gjøres kjent for relevante bedrifter i kommunen.

Merk at frist for å søke er 21. mai 2021.

Utbetaling av tilskudd skjer når sommerjobbene er avsluttet og Trøndelag fylkeskommune har mottatt rapport fra den enkelte kommune. Rapporten skal inneholde oversikt over alle sommerjobbene som er medfinansieres av ordningen, regnskap, samt vurdering av erfaringer. Frist for rapportering er 31. august 2021.

Kontaktperson Frosta kommune

Astrid Småland tlf. 95 13 98 41

epost: astsma@frosta.kommune.no