Kulturminneplan på høring

Kulturminneplan på høring

Kommunestyret har vedtatt å sende forslag til kulturminneplan for Frosta kommune 2021-2030 på høring med høringsfrist 25.05.21.

Kulturminneplanen har to deler.
Del 1 sier noe om lovverket, kunnskapsgrunnlaget og bakgrunn for kulturminnearbeidet i kommunene.
Del 1 beskriver også kort noen av de viktigste kulturminnene som Frosta har.
Det er ønskelig med flere høringsinnspill som angår den immaterielle kulturarven – lag og foreninger sin historie, tradisjoner, anekdoter og gode minner. 
 
Del 2 inneholder en registrering av rundt 160 større og mindre registreringer av lokale kulturmiljøer og kulturminner.
De fleste registreringene av enkeltstående kulturminner er gjort av Frosta Historielag.
I tillegg til 3 kulturmiljøer, er registreringene inndelt i 9 hovedkategorier og følger retningslinjer utarbeidet av Riksantikvaren..
Savner du noen små eller store kulturrminner som ikke er omtalt, så gi gjerne tilbakemelding på det.

Forslag til kulturminneplan finnes i papirformat på biblioteket, kommunehuset og historielagets kontor på Tun.

Kulturminneplanen kan du lese her (PDF, 5 MB)

Kontaktperson for arbeidet – Torgunn Østbø – torgunn.ostbo@frosta.kommune.no, telefon 97984046.

Lenke til høringsskjema