Kulturmidler 2024

Kulturmidler 2024

Lag og organisasjoner i Frosta kommune kan søke om kommunale kulturmidler til drift av arbeidet sitt.

Søknadsfrist:  15. mars 2024

 Lag og organisasjoner i Frosta kommune kan søke om kommunale kulturmidler til drift av arbeidet sitt.

Det er også mulig å søke om kulturmidler til samarbeidsprosjekt.

I jubileumsåret for Lagabøtejubileet Frosta 2024 oppfordres det til samarbeidsprosjekt med Landsloven i fokus.

Skjema for å søke finner du her

Årsmelding, regnskap for 2023 og plan for 2024 skal vedlegges søknaden. 

Søknadsfrist: 15. mars 2024.

 For nærmere opplysninger ta kontakt med Torgunn Østbø.

Retningslinjer for tildeling av kulturmidler i Frosta kommune

Kulturmidler kan tildeles lag, organisasjoner og enkeltpersoner som driver kulturaktiviteter rettet mot kommunens innbyggere.

 Formålet med kulturmidlene er å styrke arbeidet i de frivillige organisasjonene i kommunen slik at de kan få bedre arbeidsvilkår, og dermed bidra til å skape glede, trivsel og forebygge utenforskap.  Lag og organisasjoner sin innsats gir økt frivillighet, bedre folkehelse og sterkere forankring til lokalsamfunnet.

Kulturmidlene skal gis til lag og organisasjoner som har kultur som sin primæraktivitet, og kun unntaksvis kan til lag og organisasjoner som har kultur som en avledet virksomhet.

Lag og organisasjoner som retter sin aktivitet mot barn og unge skal prioriteres ved tildeling av kulturmidler.  Lag og organisasjoner som driver uegennyttig arbeid til det beste for lokalsamfunnet, er også berettiget kulturmidler.

Kulturmidler til drift av lag og organisasjoner :

 For å kunne få tildelt kulturmidler stilles det krav til at lag og organisasjoner har aktivitet som er åpen for alle og har allmenn kulturinteresse.

 Det gis ikke kulturmidler til lag og organisasjoner som har religiøs eller politisk tilknytning som sin primære oppgave.

 Lag og organisasjoner som søker kulturmidler til idrettsaktiviteter for barn, skal følge Norges Idrettsforbund sine regler når det gjelder barneidrett.

Kulturmidlene gis til drift av lag og organisasjoner og gjelder ikke anlegg eller vedlikehold av bygninger.

Kulturmidlene utbetales når Utvalg Folk har gjort vedtak om fordeling.

Kulturmidler til gjennomføring av prosjekt :

Det kan søkes om kulturmidler til gjennomføring av prosjekter. Dette bør være prosjekter der flere lag og organisasjoner samarbeider om aktivitetene.  Prosjektbeskrivelse og budsjett skal legges ved søknaden.  Hovedmålsetting med prosjektene er å skape mer allsidige aktiviteter der barn og unge er i fokus, og det er ønskelig at prosjektene profilerer Frosta som en god bostedskommune.

Prosjektbaserte kulturmidler utbetales etter at prosjektet er avslutta. Regnskap og en kort oppsummeringsrapport skal sendes inn.

Rutiner for tildeling av kulturmidler :

Kommunestyret gjør vedtak om størrelsen på kulturmidlene i årsbudsjettet for Frosta kommune.

Det søkes om kulturmidler på eget digitalt skjema som finnes på kommunens hjemmeside – www.frosta.kommune.no.  I tillegg til søknadsskjema skal årsmelding og regnskap for forrige driftsår legges ved.  Det skal også være med en oversikt over planlagte aktiviteter i søknadsåret.

Søknadsfristen er 15. mars hvert år.

Kulturmidlene fordeles av Utvalg Folk som er delegert denne oppgaven fra Kommunestyret.

 Retningslinjene er vedtatt av Frosta kommunestyre, 27.02.2024, sak 15/24.