Kartlegging av artsrike blomsterenger på Frosta

Kartlegging av artsrike blomsterenger på Frosta

Norsk Institutt for Bioøkonomi (NIBIO) vil i løpet av juni/juli gjennomføre kartlegging av artsrike blomsterenger på Frosta.

Artsrike enger kan være både slåttemarker og beitemarker som ikke er fulldyrket, dvs. ikke isådd, gjødslet med kunstgjødsel og/eller sprøytet og kan også omtales som blomstereng eller seminaturlig eng. Det er svært lite artsrike enger igjen i Norge. Gjennom kartleggingen vil en undersøke tilstanden til lokalitetene som fortsatt er igjen, og se om engene fortsatt er i bruk eller om de holder på å gro igjen med busker og skog. Alle grunneierne som er forventet å ha artsrike områder vil bli kontaktet på forhånd.

Kartleggingen er en langsiktig, nasjonal satsning om å bedre kunnskapsgrunnlaget om artsrike enger, tilstanden og mulige arealendringer. Kartleggingen utføres på oppdrag fra Miljødirektoratet. Målsettingen med registreringen er å få en nasjonal statistikk på hvordan det står til med disse artsrike engene i Norge. Den som kartlegger vil for hver blomstereng vurdere tilstanden og naturmangfoldet. Vurderingen gjøres etter en fastsatt metodikk.