Informasjon om nytt tilsynsgebyr for private avløpssystem fra 2024

Informasjon om nytt tilsynsgebyr for private avløpssystem fra 2024

Frosta kommune har vedtatt ny forskrift som åpner for at kommunen kan ta gebyr for å føre tilsyn og godkjenne private anlegg.

 Lenke til Forskrift om gebyrer for saksbehandling, kontroll og tilsyn av private avløpsanlegg for Frosta kommune finner du her.

Gebyret gjelder alle med privat avløpsanlegg som f.eks. septiktanker med avrenning til infiltrasjonsgrøft eller utslipp til vann. 

Prisene på avløpsgebyr finner du på kommunens hjemmeside.

Bakgrunnen for innføring av den nye forskriften er:

Kommunene i Norge er pålagt å kartlegge anlegg som ikke er tilknyttet kommunal avløpsinfrastruktur, og videre at disse anleggene følger oppdaterte krav satt til avløpsrensing.  Kravene er nærmere beskrevet i den nasjonale Vannforskriften med føringer fra det Europeiske vanndirektivet og under kapittel 12 i Forurensingsforskriften.

Kommunen har sendt ut brev til de som står oppført som eiere av et mindre avløpssystem.