Frosta kommune ønsker samarbeid med profesjonelle utleiere om fremskaffelse av gode utleieboliger

Frosta kommune ønsker samarbeid med profesjonelle utleiere om fremskaffelse av gode utleieboliger

Samarbeid gir mulighet for finansiering gjennom husbanken. Frosta kommune har behov for inntil 7 nye utleieboliger.

Boligene vil være et supplement til kommunens egne utleieboliger. Aktuelle beboere for tilvising av bolig vil være vanskeligstilte på boligmarkedet. I hovedsak ønsker kommunen to-roms leiligheter, men det er ønskelig med innslag av større leiligheter og prosjekter med variert leilighetssammensetning. 
Det er et ønske å inngå tilvisningsavtale med leverandører som har til formål å eie, forvalte og leie ut boliger. Tilvisingsavtalen gir kommunen rett til å henvise boligsøkere til boligene som er omfattet av avtalen. Boligeier inngår deretter leiekontrakt med den enkelte boligsøker.
Se https://www.veiviseren.no/stotte-i-arbeidsprosess/fremskaffe-og-forvalte-boliger/tilvisingsavtaler-kommunalt-disponerte-utleieboliger  for mer informasjon.


Kontakt Frosta kommune v/Trygve Beyer på telefon 74 80 88 00 innen 1/12-20 for videre informasjon.