Frist for behandling og godkjenning av jaktvald nærmer seg

Frist for behandling og godkjenning av jaktvald nærmer seg

Vi minner om at fristen for å søke kommunen om godkjenning av vald for jakt på elg, hjort eller rådyr er 1. mai 2023.

Kommunen sjekker at søknaden er mottatt innen fristen og inneholder alle nødvendige opplysninger. Dette følger av hjorteviltforskriften § 10

Søknadsskjema for godkjenning av vald

Jaktrettshaver skal benytte dette søknadsskjemaet for godkjenning av vald

 

Formelle krav til vald

Godkjenning av vald er et enkeltvedtak og skal begrunnes. Godkjenningen bør vise at arealet det søkes om tilfredsstiller formelle krav til vald.

Kommunen sjekker at søknaden oppfyller disse kravene:

Disse kravene må være oppfylt for at søknaden kan godkjennes av kommunen:

  • Valdet skal være sammenhengende.
  • Valdet skal ha en avgrensning og en form som gjør det egnet til jakt på elg, hjort eller rådyr.
  • Valdet har oppgitt en valdansvarlig representant.
  • Valdet må omfatte et tellende areal som minst tilsvarer minstearealet for arten det søkes om.
  • Kravene følger av hjorteviltforskriften § 9

For elg, hjort og rådyr skal kommunen regne skogareal og myr under skoggrensa som tellende areal. Kommunen kan også godkjenne andre arealtyper som tellende areal hvis disse er av stor betydning for arten. 

Kommunen kan bestemme at områder som er omdisponert slik at arealet ikke lenger naturlig nyttes av vedkommende viltart, ikke skal regnes som tellende areal. Valdet kan inkludere annet areal enn tellende areal.    

Nederst i skjemaet

Krav om underskrift

Valdansvarlig representant skal skrive under søknaden om godkjenning av vald. Dette er et samtykke på at valdansvarlig representant opptrer på vegne av jaktrettshaverne overfor kommunen i saker som berører valdet»

For nærmere veiledning rundt temaet, se Miljødirektoratets nettsider: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/arter-naturtyper/vilt/forvalte-hjortevilt/myndigheter/behandle-soknad-om-a-godkjenne-vald/krav-til-opplysninger-i-soknaden/

Behandlingstid:

Kommunen har frist til å behandle og godkjenne søknader innen 15.juni.»