Alstad Boligtun - Varsel om regulering

Alstad Boligtun - Varsel om regulering

Merknadsfrist 25.01.2021

I samsvar med lov om planlegging og byggesaksbehandling §8 kunngjøres herved varsel om oppstart av reguleringsarbeid for "Detaljregulering - Alstad boligtun" i Frosta. Forslagsstiller er Stiklestad Eiendom AS.

Planområdet ligger i Alstad, sør for Frosta skole. Planområdet omfatter eiendommene med gnr. 79 og bnr. 4, 21, 39 og 40. I tillegg blir deler av den kommunale eiendommen med gnr. 79 bnr. 3 berørt av reguleringen. Planområdet er ca. 3,5 daa. og grenser til Alstadvegen og eiendommene med gnr. 78 bnr. 1 og gnr. 79 bnr. 1 og 75.

Formålet med reguleringen er å regulere planområdet til bolig- og næringsbebyggelse med tilhørende vei, parkering, uteboder, lek og uteoppholdsareal. Det planlegges to frittstående leilighetsbygg for 16 boenheter på området, samt et næringsbygg på ca. 600 m². Området planlegges med to adkomstveier fra Alstadvegen. Det er ingen gjeldende reguleringsplan for området i dag. I kommuneplanen for Frosta kommune er området avsatt til næringsformål. Planarbeidet vil avklare nærmere om tomteutnyttelse, bebyggelsesform, uteoppholdsarealer, infrastruktur mv.

Frosta kommune har vurdert at det ikke er behov for konsekvensutredning og utbyggingsavtale.

Innspill og spørsmål til planarbeidet kan rette til Arcon Prosjekt A/S v. Gyda Løken, Neptunveien 6, 7652 Verdal, tlf. 981 11 291 eller per e-post til gyda@arcon.no innen 25.01.2021

Plangrense Alstad Boligtun