Oljeholdig avløpsvann

Oljeholdig avløpsvann

Oljeholdig avløpsvann skal passere et oljeutskilleranlegg (sandfang, oljeutskiller og prøvetakingskum) før det føres videre til offentlig avløpsledning eller privat avløpsanlegg. Alle virksomheter med oljeholdig avløpsvann skal ha utslippstillatelse. Dette gjelder både ved påslipp til det kommunale avløpsnettet og ved direkte utslipp til resipient.

Virksomheter som har vaskeplass, smørehall, servicehall eller lignende må søke om utslippstillatelse. Det kan være:

  • bensinstasjoner
  • vaskehaller for kjøretøyer
  • motorverksteder
  • bussterminaler
  • verksteder og klargjøringssentraler for kjøretøyer, anleggsmaskiner og skinnegående materiell
  • anlegg for understellsbehandling

Søknad om utslippstillatelse (PDF, 101 kB)

Bestemmelsene som regulerer disse utslippene finnes i forurensningsforskriften kapittel 15.

Virksomheter med oljeutskilleranlegg må inngå avtale med tømmefirma om regelmessig tømming og kontroll. Det skal til enhver tid foreligge gyldig tømmeavtale. Det skal foretas driftskontroll og rengjøring av sandfang og oljeutskillere ved hver tømming.

Den ansvarlige for virksomheten må sørge for at oljeutskilleranlegget er installert, dimensjonert og driftet slik at det overholder kravene i forurensningsforskriftens kapittel 15 og vilkårene i utslippstillatelsen. 

Se VA-miljøblad nr. 120 - Olje- og bensinutskilleranlegg for veiledning og krav til funksjon og teknisk utforming, bruksområder samt hovedtyper av olje- og bensinutskilleranlegg.

NB! Installasjon av oljeutskillere er også søknadspliktige etter plan- og bygningsloven.