Stemmerett og manntall

Stemmerett og manntall

Her kan du se hvem som har stemmerett ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023 og hvordan du sjekker om du står i manntallet.

Stemmerett

For å stemme må du ha stemmerett og stå i manntallet i en kommune.

Hvem har stemmerett ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023?

  • Norske statsborgere som har fylt 18 år innen utgangen av 2023, som er eller har vært registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge.
  • Statsborgere i Danmark, Finland, Island eller Sverige som har fylt 18 år innen utgangen av 2023, og er registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge senest 30. juni 2023.
  • Personer som ikke er norske statsborgere, men som har fylt 18 år innen utgangen av 2023 og har vært registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge de tre siste årene før valgdagen.

Ansatte i diplomatiet eller konsulatvesenet og deres husstand har stemmerett selv om de ikke oppfyller bosettingskriteriet. 

Står du i manntallet?

For å kunne stemme ved høstens kommunestyre- og fylkestingsvalg må du stå i manntallet. Manntallet er en oversikt over hvem som har stemmerett i en kommune. 

Du kan forhåndsstemme i hvilken kommune som helst, men skal du stemme på valgdagen må du gjøre det i et valglokale i kommunen du er manntallsført i.

Vil du sjekke om du står i manntallet?

Alle kommuner i Norge er pålagt å gjøre manntallet offentlig tilgjengelig slik at du kan kontrollere egne opplysninger og sende inn klage dersom det er feil i manntallet.

Manntallet blir lagt ut til offentlig ettersyn cirka 10. juli og skal ligge ute til og med valgdagen. Vi kunngjør tid og sted for utleggingen senere.

Skjæringsdato

Det er informasjon fra folkeregisteret som legges til grunn for manntallet. Hvor du er manntallsført og har stemmerett er derfor avhengig av i hvilken kommune du er folkeregistrert bosatt per 30. juni hvert valgår. Dette kalles skjæringsdato.

Dersom du melder flytting til en annen kommune etter 30. juni i valgåret, har du stemmerett i din gamle bostedskommune. Ved flytting før 30. juni i valgåret vil du ha stemmerett i din nye bostedskommune. 

Det er den datoen folkeregisteret mottar melding om flyttingen som er avgjørende, ikke den faktiske flyttedatoen.

Klage over feil i manntallet

Dersom det er feil i manntallet, kan du klage. Klagen skal være skriftlig og den skal være begrunnet. Klagen sender du til valgstyret i kommunen: Valgstyret i Frosta, Fånesvegen 1, 7633 Frosta eller e-post: postmottak@frosta.kommune.no

Bor du i utlandet?

Dersom du bor i utlandet, men har vært registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge i løpet av de siste 10 årene, blir du automatisk ført inn i manntallet i kommunen du var registrert som bosatt da du flyttet fra Norge.

Dersom du ikke har vært registrert bosatt i Norge de siste 10 årene, må du søke om innføring i manntallet.

Slik søker du om å bli innført i manntallet

Du søker ved å skrive under på omslagskonvolutten som benyttes ved forhåndsstemmegivning utenriks. Dersom du forhåndsstemmer i Norge eller ikke benytter den nevnte omslagskonvolutten, må du søke særskilt. Dette kan gjøres i et vanlig brev eller ved å fylle ut skjema for søknad om innføring i manntallet.

Her finner du skjema for søknad om innføring i manntallet.

Dette kan du gjøre samtidig som du avgir din stemme. Søknaden må inneholde en erklæring om at du fortsatt er norsk statsborger.

Søknaden skal sendes til valgstyret i den kommunen der du sist var registrert bosatt i Norge. Søknaden må være kommet frem til valgstyret innen 12. september klokken 17.00 for å kunne bli innvilget.

Du finner mer informasjon om stemmerett og manntall på valg.no