Oppmålingsgebyrer

Oppmålingsgebyrer

Gebyrer Oppmåling - Priser gjeldende fra 01.01.2023

Gebyrer Oppmåling - Priser gjeldende fra 01.01.2023
5.0. OPPMÅLINGSFORRETNING ETTER MATRIKKELFORSKRIFTEN Gebyr eks mva
5.1 Oppretting av matrikkelenhet
1.1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn
areal fra 0 – 2000 m² 23254
10 % påslag for ytterligere hver 10.000 m² over 2000 m², maks gebyr 3 x punkt 5.1.
Dersom tre eller flere tomter kan fradeles fra samme gnr/bnr og i samme oppmålingsforretning, reduseres gebyret pr enhet med 20 %.
Tilleggsareal til bestående grunneiendom som opprettes som ny grunneiendom50 % av punkt 5.1
Innløsing av festegrunn med grenser målt iht. delingsloven eller senere 50 % av punkt 5.1
5.2 Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn jfr MF §31
20 % av punkt 1.1
5.3 Oppmålingsforretning over punktfeste
40 % av punkt 5.1. For bebygd og kartlagt punktfeste (uten markarbeid) beregnes 20 % av punkt 5.1
5.4 Oppmåling av uteareal på eierseksjon
50 % av punkt 5.1 pr. seksjon.
5.5 Oppretting av anleggseiendom
areal fra 0 – 2000 m2 : 23254
Ved store og utfordrende saker, kan gebyret beregnes etter medgått tid, sats i hht punkt 1.3.
5.6 Oppmålingsforretning over større sammenhengende arealer
Arealer til landbruk, almene fritids- og allmennyttige formål betales etter medgått tid, minstegebyr 50 % av punkt 1.1
5.7 Registrering av jordsameie
Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid. Minstegebyr er 6 timer iht. punkt 1.3
5.8 Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning
For oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning faktureres kr. 3.672,-. For tre eller flere i samme forretning reduseres gebyret med 20 %. I tillegg kommer gebyr for å utføre oppmålingsforretning, dette også ved opprettelsen av enheten, se pkt 5.1.- 5.5 3672
5.9 Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering
Dersom saker blir trukket før den er fullført, eller av andre grunner ikke kan fullføres, settes gebyret til 50 % av den aktuelle tjenesten i gebyrregulativet.
5.10 Grensejustering (du kjøper et tilleggsareal)
Grunneiendom: 50 % av 5.1
Anleggseiendom: 50 % av 5.1
5.11 Arealoverføring (du kjøper et tilleggsareal)
Grunneiendom: 60 % av 5.1
Anleggseiendom: 60 % av 5.1
5.12 Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning
Etter medgått tid, timesats iht. punkt 1.3
5.13 Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere erkoordinatbestemt / eller klarlegging av rettigheter
Etter medgått tid, timesats iht. punkt 1.3
5.14 Privat grenseavtale
Etter medgått tid, timesats iht. punkt 1.3
5.15 Utstedelse av matrikkelbrev
Matrikkelbrev inntil 10 sider 175
Matrikkelbrev over 10 sider 350
Endring i maks.sats reg. av Statens kartverk i takt med den årlige kostnadsutviklingen. matrikkelforskriften §16 regulerer makssats.
5.16 Nedsatt gebyr etter matrikkelforskriften
Etter matrikkelforskriftens § 18 skal kommunen gjennomføre oppmålingsforretningen og fullføre matrikkelføring innen 16 uker. Denne bestemmelsen kommer ikke til anvendelse i ”vintertiden”, jfr. forskriftens § 18.3. Frosta kommune definerer Vintertiden til å vare fra 1. november til 1. april.
6.0. EIERSEKSJONERINGSLOVGIVNINGEN
Gebyrsatsene gjelder saksbehandling i medhold av lov om Eierseksjonering av 16.06.2017 nr 65, og er hjemlet i eierseksjonsloven § 15. Gebyrer er inklusive utskrift av matrikkelbrev og evt befaring. Tinglysningskostnader kommer i tillegg.
Seksjonering nybygg 1 – 4 seksjoner 11929
Tillegg seksjonering over 4 seksjoner, pr seksjon 596
Seksjonering eksisterende bygg og reseksjonering 17894
Tillegg seksjonering over 4 seksjoner, pr seksjon 596
Avslag seksjoneringssak – 50 % av ordinært gebyr
Seksjoneringssak trekkes – 50 % av ordinært gebyr
Sletting/oppheving av seksjonssameie 5964
Dersom kommunen pålegger seksjonssameiere å reseksjonere, beregnes fullt gebyr.