Klage på byggevedtak

Klage på byggevedtak

Du kan klage på enkeltvedtak i bygge-, deling- og dispensasjonssaker

Hvilke vedtak kan du klage på?

 • byggetillatelser eller avslag
 • deling eller seksjonering
 • dispensasjonsvedtak
 • retting eller opphør av bruk
 • sikring og istandsetting av byggverk og installasjoner
 • sikring av byggeplass
 • stenging av løfteinnretning
 • andre forvaltningsvedtak

Når må klagen settes fram?


Fristen for å klage er tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen må være postlagt før fristen går ut.

Har du ikke mottatt vedtaket, er fristen tre uker fra du ble kjent med vedtaket eller burde ha skaffet deg kjennskap om vedtaket. 
Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bør du oppgi datoen for når du mottok dette brevet.

Selv om du sender inn klagen for sent, kan vi i noen tilfeller etter en konkret vurdering behandle klagen. Nærmere regler om dette finnes i forvaltningsloven.

Hvem kan klage?

For at vi skal behandle klagen din, må du være part i saken eller ha rettslig klageinteresse.

For at du skal være part i saken, må vedtaket rette seg mot deg, eller direkte gjelde deg.
For at du skal ha rettslig klageinteresse må du ha en tilknytning til saken. Du kan også ha en rettslig klageinteresse om du har en viss tilknytning til saken. Dette gjelder naboer, gjenboere, beboere i nærområdet, velforeninger og interesseorganisasjoner hvor saken berører eiendommen fysisk (sol, luft, lys og skolevei) eller økonomisk (konkurranseforhold og verdiforringelse). Om du har rettslig klageinteresse vurderer vi i hvert enkelt tilfelle.
 

Slik klager du:

 
Klagen må være skriftlig og leveres til oss som et vanlig brev eller e-post.

For å behandle klagen, trenger vi følgende:

 • Skriv at det er en klage.
 • Skriv hvilket vedtak du klager på, for eksempel saksnummer eller navnet på saken det gjelder.
 • Skriv hvilket forhold du har til saken, for eksempel at du er nabo eller næringsdrivende i området.
 • Begrunn hvorfor du klager, og skriv tydelig hvordan du ønsker vedtaket endret.
 • Hvis du har ny informasjon som ikke er omtalt i saken, er det viktig at du sender inn den.
 • Klagen må være underskrevet av deg eller din fullmektig, for eksempel advokat.

Selv om du har klagerett, kan vedtaket vanligvis gjennomføres straks. Du kan imidlertid søke om å få utsatt iverksetting av vedtaket til klagefristen er ute eller til klagen er avgjort, jf. forvaltningsloven § 42. Hvis du ber om at gjennomføringen av tiltaket stoppes til klagen er avgjort, må du legge ved en egen begrunnelse for dette.

 

Hvor sender du klagen ?

Klagen sendes til Frosta kommune eller leveres på servicekontoret.

På e-post til: postmottak@frosta.kommune.no

Per post:
Frosta kommune, Fånesvegen 1, 7633 Frosta

Kostnader ved klagesaken

Det koster ikke noe å klage på et vedtak. 

Hvis vedtaket blir endret som følge av klagen din, kan du kreve at kommunen dekker eventuelle vesentlige kostnader som har vært nødvendige for å få vedtaket endret. Du må sende kravet om dette senest tre uker etter at du har mottatt det nye vedtaket. 

Kravet må inneholde:

 • informasjon om timeantall, dato for arbeidet og timepris.
 • en generell beskrivelse av arbeidet som er utført, og hvorfor dette har vært nødvendig og relevant for utfallet av klagesaken.

Reglene om dekning av sakskostnader finnes i forvaltningsloven § 36. Kravet sendes til det forvaltningsorganet som har omgjort vedtaket.