Bod, uthus, drivhus eller dukkestue

Bod, uthus, drivhus eller dukkestue

Bod, uthus, drivhus eller dukkestue er bygg for oppbevaring av blant annet utstyr, og skal ikke brukes til bolig.

 

Hva du kan gjøre på eiendommen din kommer an på hvilke regler som gjelder for din eiendom. Om du trenger å søke om oppføring, er avhengig av blant annet størrelse og plassering. 

Du trenger ikke sende byggesøknad dersom: 

 

 • samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) er under 50 kvadratmeter
 • bygningen skal ikke brukes til beboelse
 • det er over 1 meter til nabogrensen
 •  maks gesimshøyde er 3,0 meter og maks mønehøyde er 4,0 meter
 •  bygningen er frittliggende, i én etasje og uten kjeller 
 •  du ikke overskrider hvor mye som er lov til å bygge på eiendommen din
 •  bygningen plasseres innenfor regulert byggegrense
 •  bygningen ikke plasseres i konflikt med offentlige vann- og avløpsledninger
 • tiltaket oppføres mer enn 30 meter fra midtlinjen til nærmeste jernbanespor
 • bygningen blir oppført med tilstrekkelig avstand fra offentlig regulert vei
 • bygningen ikke er i strid med bestemmelsene i reguleringsplanen og/eller kommuneplanen som gjelder for din eiendom
 • når bygget er ferdig må du sende ferdigmelding til kommunen

Les mer om søknadsfrie tiltak her

Du kan søke selv dersom:

 • samlet bruksareal og bebygd areal er under 70 kvadratmeter

 

Les mer om det du kan søke om selv

Du må sende inn søknad ved bruk av ansvarlig foretak dersom:

samlet bruksareal og bebygd areal er over 70 kvadratmeter

Les mer om søknad ved bruk av ansvarlig foretak

Gebyr for saksbehandling