Skjenkebevilling

Skjenkebevilling

Skjenkebevilling kan søkes av personer eller virksomheter som ønsker å skjenke alkohol på stedet. Alle som driver et serveringssted som serverer alkohol, må ha skjenkebevilling.

Skjenkebevilling for alkohol kan gis for maksimum fire år om gangen. Bevilling faller bort ved overdragelse av virksomheten. Virksomheten kan likevel fortsette på den tidligere bevillingen i inntil tre måneder. Forutsetningen er at bevillingsmyndigheten er underrettet om dette og at det søkes om ny bevilling så snart som mulig og senest innen 30 dager etter overdragelsen.

Alkoholholdig drikk er drikk som inneholder over 2,5 volumprosent alkohol.
Bevillingen kan gjelde:

  • alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol
  • alkoholholdig drikk med lavere alkoholinnhold enn 22 volumprosent
  • all alkoholholdig drikk


Bevillingshaveren skal utpeke en styrer med stedfortreder knyttet til serveringsstedet. Styrer og stedfortreder må begge ha bestått kunnskapsprøven om alkoholloven. Begge personene må være over 20 år, de må arbeide i virksomheten og de må oppfylle de kravene som settes i alkoholloven (og serveringsloven). Det kreves uklanderlig vandel.

Søk om skjenkebevilling

Når søknaden er mottatt, blir det innhentet uttalelser fra politiet, sosialtjenesten og skatte- og avgiftsmyndighetene. Du får skriftlig melding om vedtaket senest innen 3 mnd. etter at komplett søknad er mottatt.

Endringer i bevillinger skjer ofte flere ganger i løpet av bevillingsperioden. Dette kan skje for eksempel ved skifte av styrer og stedfortreder for bevillingen, endringer i driftskonsept og endringer i eierforhold. Slike endringer krever ofte ny godkjenning, eller ny bevilling. Melding om endring sendes til kommunen, som fatter nytt vedtak.

 

Skjenkebevilling - enkeltanledning og ambulerende

 

Søknad om skjenkebevilling for enkeltanledninger må være innsendt senest 2 uker før arrangementet skal avholdes. Vi kan ikke garantere at søknader sendt inn senere enn dette vil bli behandlet. Søknader mottatt innenfor tidsfristen vil bli behandlet fortløpende.

Ved søknad om bevilling til større arrangement kan behandlingstiden bli lenger. 

Søk om skjenkebevilling - enkeltanledning og ambulerende