Salgsbevilling

Salgsbevilling

Salgsbevilling kan søkes av firmaer/personer som ønsker å drive butikk med salg av alkoholholdig drikk for drikking utenfor salgsstedet.

Salgsbevillingen gjelder for salg av drikk som inneholder over 2,5 og høyst 4,7 volumprosent alkohol. Bevillingen gis for maksimum fire år om gangen. Bevillingen faller bort ved overdragelse av virksomheten. Virksomheten kan likevel fortsette på den tidligere bevillingen i inntil tre måneder. Forutsetningen er at bevillingsmyndigheten er underrettet om dette og at det søkes om ny bevilling så snart som mulig og senest innen 30 dager etter overdragelsen.

Salg av alkoholholdig drikk kan bare skje på grunnlag av bevilling etter alkoholloven. Det kreves uklanderlig vandel. Bevillingshaveren skal utpeke en styrer med stedfortreder som er knyttet til salgsstedet. Styrer og stedfortreder må begge ha bestått kunnskapsprøven om alkoholloven. Begge personene må være over 20 år, de må arbeide i virksomheten og de må oppfylle de kravene som settes i alkoholloven.

Salgsbevilling kan ikke gis til bensinstasjon eller kiosk.

Søk om salgsbevilling

Når søknaden er mottatt, blir det innhentet uttalelser fra politiet og skatte- og avgiftsmyndighetene. Du får skriftlig melding om vedtaket senest innen 3 mnd. etter at komplett søknad er mottatt.

Endringer i bevillinger skjer ofte flere ganger i løpet av bevillingsperioden. Dette kan skje for eksempel ved skifte av styrer og stedfortreder for bevillingen, endringer i driftskonsept eller endringer i eierforhold. Slike endringer krever ofte ny godkjenning, eller ny bevilling. Melding om endring sendes til kommunen, som fatter nytt vedtak.