Konsesjon

Konsesjon

Overtagelse av landbrukseiendom

 

Konsesjonsloven regulerer omsetningen av fast eiendom generelt. Loven fastsetter at det er nødvendig med konsesjon for å erverve fast eiendom. Formålet med konsesjon er å oppnå et effektivt vern om landbrukets produksjonsarealer og slike eier- og bruksforhold som er mest gagnlig for samfunnet.

Hvem må søke om konsesjon?

Hvis du overtar en landbrukseiendom fra nære slektninger, får du 5 års boplikt. Landbrukseiendommer med boplikt er bebygde eiendommer hvor fulldyrka og overflatedyrka jord er mer enn 35 dekar, eller eiendommen består av mer enn 500 dekar produktiv skog. Som bebygd eiendom regnes her eiendom med bebyggelse som er eller har vært brukt som helårsbolig. Boplikt innebærer at du innen ett år fra overtakelsen bosetter deg på eiendommen og bor der i minst 5 år.

Du må søke konsesjon hvis du ikke har til hensikt å oppfylle boplikten.

Hvordan søker du?

Du må ha fødselsnummer tilgjengelig ved utfylling av søknaden.

Vedlegg til søknaden

  • Hjemmelsdokumentet (skjøtet)
  • Kontrakt og takst hvis slike dokumenter finnes

Søknadsfristen er fire uker etter at avtalen ble gjort eller du fikk rådighet over eiendommen

Der det ikke er boplikt og det ikke kreves søknad om konsesjon skal det fylles ut egenerklæring.

Se også rettledning som følger med skjemaene.

Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom

 

Saksbehandling

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Det kan være nødvendig å foreta en befaring og oppmåling av eiendommen. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

 I vurderingen av søknaden skal kommunen legge særlig vekt på:

  • hensynet til bosettingen i området
  • om overtakelsen av eiendommen innebærer en driftsmessig god løsning 
  • om overtakelsen ivaretar hensynet til en helhetlig ressursforvaltning og til kulturlandskapet 
  • eiendommens størrelse, avkastningsevne og husforhold

Din tilknytning til eiendommen og livssituasjonen din kan tillegges vekt som et korrigerende moment.

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Priser pr. 01.01.2023

Konsesjonssaker (maks.beløp 5000,-)

Pris

enkle/kurante saker 1940
Søknad om konsesjon for erverv av fast eiendom 5000
Tinglysningsgebyr (Statlig regulert) elektronisk 540
Tinglysningergebyr papirbasert 585
   
Delingssaker (maks.beløp 2000,-)  
enkle/kurante saker 1294
andre saker 2000

 

Vil du klage?

Både du som søker og andre med rettslig klageinteresse kan klage hvis du eller dere er misfornøyd med vedtaket. Fristen er tre uker fra vedtaket er mottatt. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Behov for mer informasjon?

 

Landbruksdirektoratet