Frostating Utvalgte Kulturlandskap (UKL)

Frostating Utvalgte Kulturlandskap (UKL)

Hva er et utvalgt kulturlandskap i jordbruket ??

 • Et jordbrukslandskap som har spesielt viktige verdier innenfor 
 • Landbruk og jordbruksdrift
 • Kultur og kulturminner 
 • Biologisk mangfold
 • Næringsinteresser kan bidra til å utvikle verdiene i området ytterligere
 • Et landskap som kjennetegnes av kontinuitet og langvarig skjøtsel
 • Frostating Utvalgte Kulturlandskap omfatter et areal på 9854 dekar og rundt 100 foretak søker produksjonstilskudd i området
 • Frostating Utvalgte Kulturlandskap har mange fritidseiendommer og campere, og deltidsfrostingene setter preg på området gjennom året 
 • Frostastien er godt utbygd som en populær fjordnær kultursti i området
 • Frostatinget sin funksjon er sentralt i Frostating Utvalgte Kulturlandskap 
 • Området rundt Tinghaugen er kjernen i området og landskapsrommet
 • Denne ordninga forvaltes av Landbruksdirektoratet, Miljødirektoratet og Riksantikvaren i samarbeid med Frosta kommune og grunneierne 
 • Det er i 2018 totalt 46 utvalgte landskapsområdet spredt over hele Norge 

Nye områder i Trøndelag i 2018: Frostating, Frosta kommune, Trøndelag


Landskapstype          Intensivt åpent åkerlandskap ved Trondheimsfjorden
Landskapsregion      Jordbruksbygdene ved Trondheimsfjorden
Jordbruksregion        Østlandets og Trøndelags lavlandsbygder
Areal                         9 800 daa

Frostatingsområdet utgjør den sørlige delen av Frostahalvøya. Området er representativt for de åpne og flate jordbruksbygdene ved Trondheimsfjorden. Gårdsbebyggelsen er plassert i typiske trønderske firkanttun. 

Jordbruksdrift
Frosta er siden starten av 1900-tallet kjent som «Trondheims kjøkkenhage» på grunn av de gode vekstforholdene som gjør at om lag 100 ulike sorter potet, grønnsaker, bær og urter dyrkes her. I tillegg produseres mye korn og poteter. En liten del av arealet benyttes til grasproduksjon og beite. Her drives intensivt jordbruk kombinert med bruk av ugjødsla beiter, strandenger, rike strandberg og skogsdammer.

Historie
Frosta hører med til kjerneområdene for den gamle jernalderbosettinga i Trøndelag, og det har vært drevet jord- og husdyrbruk her i årtusener. I sentrum for området ligger Frostatinghaugen og Logtun kirke, en kirke i stein fra slutten av 1400-tallet, med bygningselementer trolig fra 1100-tallet. Ved Evenhus finnes helleristninger fra steinalder og bronsealder.
Fram til midt på attenhundretallet var det her som andre steder et allsidig sjølbergingsjordbruk, gjerne kombinert med fiske på fjorden. Fortsatt er både bosetning og eiendomsmønster preget av tida med fiskerbonden og husmannens liv og virke.

Historie og særpreg, natur- og kulturverdier
Området er typisk for de åpne flate jordbruksbygdene ved Trondheimsfjorden. Her er utallige kulturminner midt i jordbrukslandskapet. Frostatinghaugen utgjør kjernen i området, og kulturarven knyttet til Frostating og Frostatingsloven setter området i en særstilling. De biologiske verdiene finnes særlig i fjærekantene, skoger og dammer.

Opplevelser i kulturlandskapet
Frostating, som hadde tilhold i området rundt Tinghaugen, er landets eldste tingsted og Frostatingsloven er Norges eldste lovverk. Allemannsretten har også røtter i Frostatingsloven. Det er mye turisme i området i dag, men dette kan utvikles videre. Frostastien er en sjønær kultur- og opplevelsessti som går gjennom store deler av området og dels er etablert langs gamle ferdselsårer. Pilegrimsleden mellom Stiklestad, Tautra og Trondheim følger i dette området traseen til Frostastien. Langs stien gir flere informasjonstavler innblikk i områdets kultur, historie, biologi og jordbruk. Flere gårdsbaserte reiselivsbedrifter som ligger både innenfor og utenfor området samarbeider om tilbud og opplevelser for besøkende.

Denne teksten er henta fra Landbruksdirektoratets hjemmeside ved presentasjon av nye områder i juni 2018.

Søknadene skal sendes via Altinn

Her finner du lenke til skjema

Forvaltningsplan Frostating UKL- vedtatt mai 2020 (PDF, 3 MB)

Retningslinjer for tilskudd i Frostating UKL - vedtatt mai 2020 (PDF, 140 kB)

kart (PDF, 343 kB)

Forskrift

Dag Dolmen - Biomangfold i fire dammer i Hogstadskogen på Frosta 2018 (PDF, 3 MB)

Anders Lyngsyad - Kulturmarkslokaliteter i Frostating utvalgte kulturlandskap (PDF, 7 MB)