Omdisponering og deling

Omdisponering og deling

 

Jordlova har regler om omdisponering av dyrka jord og om deling av landbrukseiendom. Les mer hos

Landbruksdirektoratet

Søknad om omdisponering eller deling etter jordlova behandles i Frosta Kommune av Formannskapet.

Gebyr

Fradeling

Pris

Delingssøknad etter jordloven § 12         1 661              

 

Dersom det er en grunneiendom som skal deles vil saken også bli behandlet etter Plan- og bygningslova