Vedtekter samarbeidsutvalg for institusjonsbaserte -og hjemmebaserte tjenester

Vedtekter samarbeidsutvalg for institusjonsbaserte -og hjemmebaserte tjenester

1. Mandat

Samarbeidsutvalget er et rådgivende organ som skal bidra til å styrke brukermedvirkningen og øke kvaliteten på de kommunale tjenestene.

Samarbeidsutvalget skal behandle, gi råd og være høringsinstans i saker som vedrører tjenestens kvalitet og innhold som gjelder brukeres som gruppe, men ikke enkeltpersoner.  

Samarbeidsutvalget skal sikre brukermedvirkning i saker som gjelder organisering, planer og tjenester i de kommunale tjenestene.

Samarbeidsutvalget skal være en pådriver for å få frivillige lag og foreninger til å bidra med sosiale aktiviteter for brukerne.

Arbeidet i samarbeidsutvalget knyttes til lov om kommunale helse- og omsorgstjenester og lov om pasient- og brukerrettigheter

2. Sammensetning

En representant for Frosta pensjonistlag  

En representant for pårørende ved institusjonsbaserte tjenester

En representant for pårørende ved hjemmebaserte tjenester

En representant valgt av Kommunestyret  

En representant for Fellesrådet for funksjonshemmede og eldre  

En representant for ansatte  

Virksomhetsleder institusjonsbaserte tjenester og virksomhetsleder hjemmebaserte tjenester er møtesekretær, har ansvar for møteinnkalling og sakliste til møtene.  

Det velges vara for hvert medlem i samarbeidsutvalget.

Medlemmene velges for 2 år av gangen. Politisk valgte representanter følger valgperioden, og blir valgt av kommunestyret. Samarbeidsutvalget konstituerer seg selv, og velger leder blant brukerrepresentantene.  

3. Organisering av møtene

Møteplanen fastsettes i konstituerende møte. Det avholdes 3-4 møter i året.

Samarbeidsutvalgets leder kan be om at det innkalles til ekstraordinære møter.

Saksliste settes opp i samarbeid mellom utvalgets leder og møtesekretær  

4. Saker og oppgaver

Samarbeidsutvalget skal behandle, gi råd og være høringsinstans i saker som gjelder:

Endringer som gjelder organisering og tjenestetilbud.

Bruker- og medarbeiderundersøkelser  

Rapporter og veiledere fra statlige tilsynsmyndigheter.

Aktuelle saker som har innvirkning på brukeres hverdag.

Behandle og vedta bruk av større gaver som er gitt til sykehjemmet.

5. Møtegodtgjørelse

Møtegodtgjørelse vedtas av kommunestyret  

6. Taushetsplikt  

Alle medlemmer i samarbeidsutvalget har taushetsplikt om personlige opplysninger og interne forhold knyttet til virksomhetene. Medlemmer som ikke har signert taushetserklæring tidligere, skal gjøre dette i konstituerende møte.  

7. Evaluering

Brukerutvalget evaluerer seg selv hvert andre år (2023-2025-2027). Evalueringsrapporten legges som referatsak til utvalg folk og kommunestyret.