Vedtekter for de kommunale barnehagene

Vedtekter for de kommunale barnehagene

§1 FORMÅL 
Barnehagene drives i samsvar med barnehagelovens formål (se under), kommunale vedtekter og årsplaner/planer/utviklingsplaner for den enkelte barnehage. Barnehagenes internkontrollsystem følger Frosta kommune.

§2 BARNEHAGENS INNHOLD
Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet. Forskrift om rammeplan for barnehagen gir retningslinjer for barnehagens innhold og oppgaver.

§3 BRUKERMEDVIRKNING
Hver barnehage skal ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg. 
Foreldrerådet skal fremme fellesinteressene til foreldrene og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. Foreldrerådet består av foresatte til alle barna i barnehagen. Foreldrerådet skal bli forelagt, og har rett til å uttale seg i saker som er viktige for foreldrenes forhold til barnehagen. Foreldrerådet velger sine representanter til samarbeidsutvalget. 
Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Samarbeidsutvalgene ved Borglia barnehage og Kvamtoppen barnehage består av 2 foresatterepresentanter, 2 ansatterepresentanter og 1 representant valgt av kommunestyret.

Representantene fra foresatte og ansatte velges for 1 år i gangen, og representanten valgt av kommunestyret følger valgperioden. Samarbeidsutvalget konstituerer seg selv, og leder velges av foresatterepresentantene. Styrer i barnehagens er sekretær, sender ut sakliste og skriver referat, og har møte-, tale- og forslagsrett i samarbeidsutvalget.

§4 ÅRSPLAN-ÅRSBERETNING
Samarbeidsutvalget for hver barnehage skal hvert år fastsette en årsplan for den pedagogiske virksomheten i barnehagen. Planen gjelder for 1 år; fra 01.08 til 31.07.

Årsplanens innhold skal være i tråd med krav til innhold uttrykt i Lov om barnehager.

Hver barnehage utarbeider en årsrapport ved slutten av hvert barnehageår, som skal behandles i samarbeidsutvalget.

§5 OPPTAK AV BARN
Opptaksmyndighet
Opptak av barn til barnehagen foretas av Kommunedirektøren. Styrer ved den enkelte barnehage innstiller på opptak. Det innhentes opplysninger fra PPT/helsestasjon/barnevern i forbindelse med barn med spesielle behov.

Opptaksperiode, oppsigelse og endring av plass 
Barnehagene tilbyr 2-, 3-, 4- og 5 dagers tilbud. Det kan søkes om 2-, 3-
og 4 dagers plass som turnusplass.

Søknad om opptak skjer elektronisk etter kunngjøring i lokalpressen/hjemmesiden til Frosta kommune. Barnehagene på Frosta har samordnet opptak for kommunale og private barnehager med en felles søknadsfrist. Ved kunngjøring i forbindelse med hovedopptaket skal det opplyses om når søkerne kan forvente svar.

Når søkeren har mottatt melding om tildeling/avslag av barnehageplass, har søkeren 3 ukers klagefrist.

Søkeren må innen 10 dager etter mottatt melding om tildeling skriftlig bekrefte om plassen mottas i henhold til de til enhver tid gjeldende vedtekter.

Det blir hvert år foretatt 1 hovedopptak, og hovedopptaket gjelder fra 1.august. Det gjennomføres supplerende opptak gjeldende fra 15. desember. Ved ledige plasser i løpet av barnehageåret blir det foretatt fortløpende opptak. Et barn som er tatt opp i barnehagen, beholder plassen til barnet begynner på skolen, eller den sies opp skriftlig. Det må søkes på nytt dersom en ønsker å skifte tilbud eller barnehage.

Tilbudet kan sies opp skriftlig med minimum 1 måneds varsel (den 15. i hver mnd/siste dato i hver måned), og gjelder fra den 16./den første i påfølgende måned. Plassen kan ikke sies opp med virkning etter 1. mai og ut barnehageåret. Siste frist for oppsigelse av barnehageplass inneværende barnehageår er 31. mars. Det skal betales for plassen i oppsigelsestida.

Dersom man sier opp plassen i barnehagen, vil man ikke automatisk ha fortrinnsrett til nytt opptak.

Opptakskriterier
Opptak av barn skal være i samsvar med Lov om barnehager med forskrifter og den enkelte barnehages godkjenning.

Ved tildeling av plass vil alle de kommunale og de private barnehagene sees under ett. Så langt som mulig skal 1. ønske imøtekommes. Et tilstrekkelig antall ankeplasser holdes i reserve etter 1. gangs opptak.

Dersom det kommer inn flere søknader om opptak enn barnehagen har plasser, skal følgende kriterier legges til grunn for prioritering ved opptak:

•    Barn med nedsatt funksjonsevne. Uttalelse fra faginstans må følge saken. Barn med nedsatt funksjonsevne prioriteres også ved behandling av søknader i løpet av et barnehageår.

•    Barn fra familier med særlige tilsynsbehov. Disse barna prioriteres også ved behandling av søknader i løpet av et kalenderår.

•    Barn som har barnehageplass har fortrinnsrett til å få utvidet/endret plassen i den barnehagen de allerede har plass. Disse barna prioriteres også ved behandling av søknader i løpet av et barnehageår.

•    Søsken prioriteres til samme barnehage også ved behandling av søknader i løpet av et barnehageår så fremt søkere på venteliste etter hovedopptaket er imøtekommet.

•    Barn som har stått på venteliste mer enn 3 måneder uten tilbud om plass skal prioriteres i hovedopptaket. En forutsetning er at barnet har rett til plass i tråd med Lov om barnehager med forskrifter. 
    
•    De eldste barna har prioritet så fremt dette er mulig innenfor barnehagens gruppesammensetning.

•    Retningslinjer for bruk av turnusplass:
a.    Turnus avtales med styrer i barnehagen senest 1 uke før start på turnusuka.
b.    En fast turnusplan skal følges. 
c.    Avtalt turnus kan ikke endres senere enn 1 uke før start på turnusuka
d.    Er det likevel ønskelig å endre turnusdager kan kjøp av enkeltdager tilbys dersom dette er ledig
e.    Fravær i forbindelse med ferie og sykdom fører ikke til oppsparing av turnusdager

 

§6 KLAGE PÅ OPPTAK
Klage på opptak i barnehagene må være skriftlig og sendt til postmottak@frosta.kommune.no senest 3 uker etter at vedtaket er gjort kjent for søkeren.

Klagene behandles etter Forvaltningsloven.

§7 FORELDREBETALING
Stortinget fastsetter hvert år maksimalpris for barnehageplass. I forbindelse med budsjettbehandlingen fastsetter kommunestyret kostpris, moderasjoner og satser for barnehageplass (helplass og graderinger). For søskenmoderasjon og redusert foreldrebetaling må det søkes.

Søskenmoderasjon: Kommunen gir foreldre minimum 30 % reduksjon i foreldrebetaling for barn nummer 2. Barn nr 3 eller flere barn, er gratis, dersom søsknene bor sammen og går i samme barnehage i samme kommune.

Redusert foreldrebetaling ved lav inntekt: Kommunen gir reduksjon i foreldrebetalingen slik at den per barn utgjør maksimalt seks prosent av husholdningens samlede inntekter, dersom:
•    Maksimalgrensen for foreldrebetaling for ett barnehageår utgjør mer enn seks prosent av husholdningens inntekter det siste året eller,
•    Det er en varig nedgang i husholdningens inntekt inneværende år som gjør at foreldrebetalingen for ett barnehageår utgjør mer enn seks prosent av husholdningens inntekter

Gratis kjernetid: Kommunen skal gi fritak for foreldrebetaling for 20 timer per uke til alle barn fra og med 1. august i det kalenderåret de fyller to år og fram til skolestart, dersom:
•    husholdningens samlede inntekter i det siste året er lavere enn inntektsgrensen fastsatt av Stortinget, eller, 
•    det er en varig nedgang i husholdningens inntekter i inneværende år som gjør at husholdningens inntekter er lavere enn inntektsgrensen fastsatt av Stortinget.

Det gis 1 måned betalingsfri foreldrebetaling i juli måned.
Ved kjøp av enkeltdager betales det en fastsatt dagsats.
For mat og drikke betales tilnærmet kostpris. 
Det betales fra 1. til 30. i hver måned. Betalingsfristen er 20. i hver måned.

Hvis betaling for plassen uteblir sendes melding om oppsigelse av plassen. Oppsigelse effektueres i det tidsrom som gjenstår av barnehageåret, det vil si frem til 1. august. Utestående krav blir inndrevet. Ny tildeling av plass i perioden frem til 1.august kan vurderes dersom utestående krav er betalt/inngått avtale om innbetaling.

Ved sammenhengende sykdom utover en måned betales halv sats for den tid sykdommen varer. Sykdom må legitimeres med legeattest.


§8 ÅPNINGSTIDER
Barnehagene har en ytre åpningstid mellom kl 06:30 og kl 17:00.  Barnehagene er feriestengt to siste ukene på juli og første uke av august.

Personalet i barnehagene har avsatt tid til barnehagebasert kompetanseutvikling og planlegging/samarbeid tilsvarende 5 dager pr. år. Disse dagene holder barnehagene stengt.

I den grad det er hensiktsmessig koordineres planleggingsdagene for barnehage og skole.

Barnehagene er feriesteng til sammen 3 uker hvert barnehageår, og 5 planleggingsdager. Til sammen er barnehagen stengt 4 uker per barnehageår. Ved ferie/fravær ut over dette, skal foresatte gi beskjed til barnehagen så snart som mulig.  

Barnehagene holdes stengt julaften og nyttårsaften. I utgangspunktet holdes det stengt i mellomjula og mandag, tirsdag og onsdag før påske. Dersom det er familier som har et reelt behov- tar disse initiativ til kontakt med barnehagens styrer senest tre uker før jul/påske. Et barnehagetilbud kan da bli gitt samlet i en barnehage.

Dersom det er meldt behov for barnehage onsdag før påske, stenges barnehagene kl 12:00.

§9 AREALUTNYTTING
Barnehagene skal ha lokaler og uteområde som er egnet for formålet ut fra hensynet til barnas alder og oppholdstid. Barna skal ha mulighet for varierte aktiviteter i trygge omgivelser. Uteområdet skal normalt ligge i umiddelbar tilknytning til barnehagens lokaler.

Netto leke- og oppholdsareal inne er minimum 4 m² pr. barn over 3 år, og 5,3 m² per barn under 3 år.

Kunnskapsdepartementets anbefalte norm for uteareal er om lag 6 ganger leke- og oppholdsareal inne. Både Borglia barnehage og Kvamtoppen barnehage har tilgang til et variert uteområde med naturtomter som grenser til barnehagenes inngjerding.
Barnas "Leke- og oppholdsareal" defineres som det areal barna faktisk har til disposisjon.

Ved godkjenning av den enkelte barnehage, kan tilsynsmyndigheten godkjenne mindre avvik.

§10 HELSE
Foresatte plikter å gjøre barnehagen oppmerksom på barnets helsetilstand (alvorlige/smittsomme sykdommer) om det krever spesiell oppfølging og ivaretakelse.

§11 IKRAFTTREDEN
Vedtektene er gjeldende fra 01.08.23

Mindre endringer av vedtektene, som ikke er av prinsipiell art, kan foretas av Kommunedirektøren.