Tilrettelagt barnehagetilbud

Tilrettelagt barnehagetilbud

Et barn har rett til et egnet individuelt tilrettelagt barnehagetilbud dersom barnet har tilretteleggingsbehov på grunn av nedsatt funksjonsevne.

Vilkåret for å ha rett til særskilt kommunal tilrettelegging av barnehagetilbudet etter barnehageloven §19 g, er at barnet har en funksjonsnedsettelse som er av en slik art at det kreves tilrettelegging ut over det som er barnehageeiers plikt.

Formålet med tilretteleggingen er å nedbygge funksjonshemmende barrierer, og sikre at barnet kan delta i barnegruppen og i barnehagens hverdagsaktiviteter.

Kommunen fatter vedtak om tilrettelegging etter barnehageloven §19 g.

Dersom du lurer på om barnet ditt har rett til tilrettelegging - ta kontakt med pedagogisk leder eller styrer i barnehagen din. De vil gi råd og veiledning videre.