Hvordan søke barnehageplass

Hvordan søke barnehageplass

Frist for å søke plass til hovedopptaket er 1.mars

Det blir hvert år foretatt 1 hovedopptak. Hovedopptaket gjelder fra ca 1. august. Ved ledige plasser i løpet av barnehageåret blir det foretatt fortløpende opptak. 

Barnehagene tilbyr 2,- 3,- 4,- og 5 dagers tilbud. Det kan søkes om 2,- 3,- og 4,- dagers plass som turnusplass. 

Barnehagene på Frosta har samordnet opptak for de kommunale og private barnehager med en felles søknadsfrist. 

Når søkeren har mottatt melding om tildeling/avslag på barnehageplass er det 3 ukers klagefrist. 

Søkeren må innen 3 uker etter mottatt melding om tildeling, skriftlig bekrefte om plassen mottas.

Barnet beholder plassen til det begynner på skolen, eller den sies opp skriftlig. 
Det må søkes på nytt om man ønsker å skifte tilbud eller barnehage. 

Søk, endre eller si opp barnehageplass 

Opptakskriterier

Så langt som mulig skal 1.ønske imøtekommes. 

Dersom det kommer inn flere søknader om opptak enn barnehagen har plasser, legges følgende kriterier til grunn for prioritering av opptak:

 • Barn med nedsatt funksjonsevne
 • Barn med familier med særlige tilsynsbehov
 • Inntil 3 plasser øremerkes barn av foreldre som tilsettes i stillinger, eller til yrkesgrupper, som administrasjonsutvalget har vedtatt å bruke barnehageplass som rekrutteringsfremmende tiltak for. 
 • Barn som har barnehageplass har fortrinnsrett til å få utvidet/endret plassen i den barnehagen de allerede har plass.
 • Søsken prioriteres til samme barnehage 
 • Barn som har stått på venteliste mer enn 3 måneder uten tilbud om plass skal prioriteres ved hovedopptaket. 
 • Søkere som bor på Tautra prioriteres til en sentrumsnær barnehage dersom man ønsker det
 • De eldste barna har prioritert så fremt dette er mulig innenfor barnehagens gruppesammensetning
 • Retningslinjer for bruk av turnusplass: 
  - Turnus avtales med styrer senest 1 uke før start på turnusuka
  - En fast turnusplan skal følges
  - Avtalt turnus kan ikke endres senere enn 1 uke før start på ar
  - Er det likevel ønskelig å endre turnusdager kan kjøp av enkeltdager tilbys om dette er ledig. 
  - Fravær i forbindelse med ferie og sykdom fører ikke til oppsparing av turnusdager. 

Kontantstøtte

Fra 1.august 2018 ble det innført fleksibel kontantstøtte. Dersom barnet har avtalt oppholdstid over 33 timer, faller kontantstøtten bort. 
Kontantstøtteordninga gjelder for barn som er mellom ett og to år gamle. Full sats er 7500 kroner i måneden per barn. 
Hvis barnet har deltidsplass, kan du ha rett til 20, 40, 60 eller 80 prosent kontantstøtte.