Fettholdig avløpsvann

Fettholdig avløpsvann

Fett i det kommunale avløpsnettet kan føre til problemer som kloakkstopp, tilbakeslag av kloakk og oversvømmelse i kjellere, lukt- og rotteproblemer og tette pumpestasjoner. Virksomheter og bedrifter som serverer og/ eller produserer mat skal ha fettutskiller.

Følgende typer virksomhet skal normalt ha fettutskiller:

 • Kantiner
 • Restauranter
 • Kafeer og konditorier
 • Cateringvirksomheter
 • Gatekjøkken, kiosker og hamburgerbarer
 • Slakterier og kjøttforedlingsbedrifter/røykeri
 • Bakerier
 • Matbutikker med steke-/ grillavdeling

Andre virksomheter kan også ha krav til fettutskiller.

 

Hva må du gjøre når du har fettholdig avløpsvann?

Du må sende inn en sanitærsøknad til kommunen. Ved godkjenning av søknad gir kommunen en tillatelse, som stiller vilkår til installasjon, drift og vedlikehold av fettutskilleren. Sanitærsøknad finner du her: 

Sanitærsøknad (PDF, 252 kB)

I tillegg skal søknaden inneholde følgende vedlegg som beskriver virksomheten og fettutskilleranlegget nærmere:

 • Informasjon om produksjonen ved virksomheten
 • Situasjonskart (målestokk 1:500) som viser plassering av fettutskiller og tilknytningspunkt til stikkledning/kommunal ledning
 • Tegning over innvendig røropplegg som viser hva som er tilknyttet fettutskilleren
 • Detaljert informasjon om renseløsning med tegninger og dimensjonering
 • Signert tømmeavtale fra godkjent tømmefirma

Virksomheter med fettutskiller må inngå avtale med tømmefirma om regelmessig tømming og kontroll. Det skal til enhver tid foreligge gyldig tømmeavtale. Det skal foretas driftskontroll og rengjøring av fettutskillere ved hver tømming.

Eier av virksomheten er ansvarlig for drift og vedlikehold av fettutskilleren, slik at den overholder de krav som kommunen fastsetter.

Se VA-miljøblad nr. 121 – Fettutskilleranlegg for veiledning.

NB! Installasjon av fettutskillere er også søknadspliktige etter plan- og bygningsloven.