Justering av eiendomsgrense

Justering av eiendomsgrense

For å gjøre eiendomsgrensene mer hensiktsmessige kan du søke om å justere grenser eller overføre areal mellom eiendommene.

Vi foretar enten grensejustering ved små endringer, eller arealoverføring ved større endringer.

Du får oppmålt, vist og merket eiendomsgrensen din, og du får satt ned offentlige grensemerker der det er mulig. De nye eiendomsgrensene blir registrert i eiendomsregisteret.

Grensejustering

Arealet på involverte enheter kan økes eller reduseres med maksimalt 500 kvadratmeter, (eiendommens opprinnelige areal minus areal etter justering).

En enhet kan ikke avgi areal som i sum overstiger 20 prosent av enhetens areal før justering (hvor stort areal som eiendommen faktisk avgir).

Grensejusteringen må oppfylle kravene i matrikkelforskriften.

  • Søknaden må være signert av hjemmelshaver (eier).
  • Du må få skriftlig samtykke fra eierne av eiendommene som er involvert.
  • Aktuelt areal må ha samme arealformål, se reguleringsplan eller kommunens arealplan.

Arealoverføring eller fradeling av tilleggsareal som egen teig

Hvis du søker om større endringer og ikke kan oppfylle kravene for grensejustering, må du først varsle naboene.

Skjema til nabovarsel

Begge tilfeller utløser krav om 2,5% dokumentavgift til staten (av tilleggsarealets verdi).

En arealoverføring er 3 ledd i en prosess. Det er en fradeling av grunn, overføring av denne til ny eier med tinglysing, samt sammenslåing av arealet med bestående mottaker-eiendom. Her kreves likt pantsatte eiendommer, slik at pantekollisjon ikke oppstår

Skjemaet erklæring om arealoverføring må vedlegges søknaden, dette i 2 eksemplarer og som original i papirform (kan ikke sende elektronisk).

Konsesjonsspørsmål må også avklares før arealoverføring kan tinglyses.

Ofte vil det være mer hensiktsmessig å fradele tilleggsarealet som en selvstendig teig. Da kan panteforhold ordnes i etterkant, og tilleggsarealet overføres fritt for pant til ny eier ved å tinglyse et skjøte.

Slik søker du:

 

Les mer om grensejustering og arealoverføring på kartverket.no

Saksbehandling

 

Du får svar på søknaden innen 3 til 12 uker.

Dersom søknaden blir godkjent, skal det avholdes oppmålingsforretning, dette normalt innen 19 uker fra tillatelsen er gitt.

Vi tar kontakt med deg, eventuelt du med oss, og avtaler tidspunkt. Kommunen sender skriftlig varsel om oppmålingsforretning til eiere av tilstøtende eiendommer minst 14 dager i forkant. Kortere tid kan avtales, da direkte med partene.

Om vinteren kan det være vanskelig å få gjennomført saken pga. klimatiske forhold. Tidsfristene oppgitt ovenfor løper derfor ikke i perioden 1. november til 1 april (vintertid).

Etter oppmåling og tinglysing utstedes et matrikkelbrev, som er en fullstendig beskrivelse av eiendommen med koordinatfestede grenser.

Lovverk: Se Matrikkellova under Lovdata