Erstatningsordninger

Erstatningsordninger

Klimabetingede skader

Jordbruksforetak kan gis erstatning for å redusere økonomiske tap ved klimabetinget svikt i plante- eller honningproduksjon, som det ikke er mulig å sikre seg mot.

Klimabetingede skader

 

Naturskadeordningen

Statens naturskadeordning gir deg erstatning for skader på objekter det ikke er mulig å forsikre gjennom en alminnelig privat forsikring.

Naturskadeordningen

 

Sau drept av fredet rovvilt

I tilfeller hvor gaupe, jerv, bjørn, ulv eller kongeørn er årsak til tap av husdyr eller tamrein har dyreeieren en lovfestet rett til full erstatning. Søknad om erstatning for sau drept av fredet rovvilt sendes til Miljødirektoratet.

Sau drept av fredet rovvilt