Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Frosta kommune - Valg - Ulike typer valg - Kommunestyre -og fylkestingsvalg
Hopp til hovedinnhold

Kommunestyre -og fylkestingsvalg

 Kommunestyre- og fylkestingsvalg avholdes i september hvert fjerde år. Til Frosta kommunestyre velges det 17 representanter (fra valget i 2011). Til Nord-Trøndelag fylkesting velges det 35 representanter

Hvor mange representanter det skal være i kommunestyret fastsettes av kommunestyret selv. Antallet fastsettes innenfor rammer gitt i kommuneloven og står i forhold til antall innbyggere i kommunen. Det samme gjelder for fylkestinget.
Det er den enkelte kommune som er ansvarlig for den praktiske gjennomføringen av valg. 
 
Hvem har stemmerett ved kommunestyre- og fylkestingsvalg?

For å ha stemmerett ved et kommunestyre- og fylkestingsvalg må du være:
  • Norsk statsborger som vil ha fylt 18 år i løpet av valgåret, eller
  • Nordisk statsborger som fyller 18 år i løpet av valgåret og har stått innført i folkeregisteret som bosatt i Norge senest 31. mai i valgåret, eller
  • Person som ikke er norsk statsborger og som fyller 18 år i løpet av valgåret og har stått innført i folkeregisteret som bosatt i Norge sammenhengende de tre siste årene før valgdagen.
Det er en forutsetning at man står oppført i manntallet (liste over stemmeberettigede).
 
Hvem kan man stemme på?

Valgbar til kommunestyret/fylkesting og pliktig til å ta imot valg er alle som har stemmerett ved valget og som står innført i folkeregisteret som bosatt i kommunen/fylket på valgdagen. Det finnes imidlertid noen unntak . Blant annet er fylkesmann, administrasjonssjef i kommune/fylke, sekretær for kommunestyre/fylkesting og revisjonsansvarlig i kommunen/fylket utelukket fra valg til kommunestyre/fylkesting.
 
Man stemmer på lister med kandidater fra de enkelte partiene. Hvem som skal stå på listen til de forskjellige partiene, er det deltakerne på partiets nominasjonsmøte som avgjør. Ved både kommunestyre- og fylkestingsvalg kan velgerne «rette på stemmesedlene». Ved kommunestyrevalg kan en gi personstemme til kandidater på egen stemmeseddel samt til kandidater fra andre partier/grupper (såkalte slengere). Ved fylkestingsvalg kan en kun gi personstemmer til kandidater på egen stemmeseddel.
Ønsker du å finne ut hvor stor rolle listeplassering og stemmetillegg egentlig spiller, kan du lese mer om det i brosjyren fra Kommunal og regionaldepartementet
 
Hvordan stemmer man?
Selve valget foregår ved personlig oppmøte i et valglokale på valgdagen, eller ved å avgi forhåndsstemme. Har du avgitt forhåndstemme, er det denne som gjelder. Den enkelte står i dag fritt til å bestemme om man ønsker å avgi forhåndsstemme eller stemme på valgdagen.
 
Ved kommunevalget i 2011 skal noen utvalgte kommuner gjennomføre et forsøk med elektronisk valg. Det betyr at velgerne i forsøkskommunene vil få anledning til å stemme hjemmefra via Internett. Frosta kommune er ikke med på forsøket med elektronisk valg i 2011.
 
Valgoppgjøret
Det er valgstyret som foretar valgoppgjør ved kommunestyrevalget. Ved fylkestingsvalget er det fylkesvalgstyret som foretar valgoppgjøret.
 
Valgoppgjøret skjer i to omganger: Først avgjøres hvor mange representantplasser det enkelte parti eller gruppe skal ha i kommunestyret eller fylkestinget (mandatfordelingen). Oppgjøret er basert på såkalt forholdsvalg. Dette innebærer at representantene som skal velges, blir fordelt forholdsmessig mellom partiene/gruppene etter hvor mange stemmer de fikk ved valget.
 
Deretter avgjøres det hvilke av kandidatene fra partiet/gruppen som skal ha disse plassene (kandidatkåringen). Det er kandidatenes personlige stemmetall som avgjør hvilke kandidater som skal velges inn fra listen, og i hvilken rekkefølge. Hvor stort det personlige stemmetallet til hver enkelt kandidat blir, avhenger av to forhold:
  • Om forslagsstillerne/partiet har gitt vedkommende et tillegg i sitt personlige stemmetall (kandidater med uthevet skrift)
  • Hvor mange velgere som gir vedkommende kandidat en personstemme.
Oppdatert: 11.02.2011 09:13
 
Frosta Kommune
Alstad, 7633 Frosta. Telefon: 74808800. E-post: postmottak@frosta.kommune.no Org.nr: 944482253. Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Vinter: 08.00 - 15.30 / Sommer: 08.00 - 15.00 (Skifter:16.mai / 15.september) | Nettstedskart
Frosta Kommune
Alstad, 7633 Frosta. Telefon: 74808800. E-post: postmottak@frosta.kommune.no Org.nr: 944482253. Følg oss på Facebook Facebook