Kommunestyret

Kommunestyret

Frosta kommune har et kommunestyre på 17 medlemmer som er valgt av kommunens innbyggere.  Det sittende kommunestyret ble valgt ved kommunestyrevalget 9. september 2019.

 

Høyeste politiske organ i Frosta kommune er kommunestyret.

Hvilke politiske utvalg kommunen skal ha og hvordan ansvarsfordelingen mellom disse skal være, er i noen grad lovbestemt, og avgjøres utover dette av kommunestyret. Kommunestyret velger også medlemmene til utvalgene.

Etter kommuneloven er all kommunal myndighet i utgangspunktet lagt til kommunestyret og treffer vedtak på vegne av kommunen, så langt annet ikke følger av lov eller delegeringsvedtak. Kommunestyret er arbeidsgiver for kommunens ansatte. 

Kommunestyret 2019-2023