Gebyrer

Gebyrer

Saksbehandlingsgebyret er fastsatt som standardsatser i gebyrregulativet, og det tas ikke hensyn til medgått tid i den enkelte saken. Gebyrregulativet er utregnet som et snitt for medgått tid for den enkelte sakstype. Saksbehandlingsgebyret skal i tillegg til å dekke kostnadene til saksbehandlingen, også dekke kostnader til arkivføring av saken, føring av tiltaket i matrikkelen, inntegning i kart mv. 

 

Gebyrer bygge- og reguleringssak - Priser gjeldende fra 01.01.2020
Gebyrer bygge- og reguleringssak - Priser gjeldende fra 01.01.2020
Bygge- og reg.sak Priser eks mva
1. GODKJENNING AV FORETAK.
1.1 En funksjon 1713
1.2 Tillegg for hver funksjon 662
1.3 Fornyet godkjenning 662
1.4 Personlig godkjenning, kvalifisert person 662
1.5 Personlig godkjenning, eget tiltak 662
2. SØKNADER
2.1 BOLIGER/FRITIDSEIENDOMMER
2.1.1 Pr. selvstendig boenhet / hytteenhet inntil 5 enheter 11113
2.1.2 Pr. enhet over 5 6952
2.2 ANDRE BYGG OG TILBYGG.
2.2.1 For alle kategorier nybygg, samt tilbygg / påbygg / underbygg og hovedombygging betales gebyr etter arbeidets bruksareal:
a. 0----- 30 m2 1713
b. 31----200 m2 (a+pr. m² ) 73
c. 201---400 m² (b+pr. m² ) 58
d. 401---600 m2 (c+pr. m² ) 51
e Alt over 600 m2 (d+pr. m² ) 44
For tiltak som kan forestas av tiltakshaver etter § 20-2 beregnes ½ gebyr med minstetakst for inntil 30 m².
2.3 KONSTRUKSJONER OG ANLEGG
2.3.1 For mindre saker etter § 20-1 som ikke hører inn under pkt. 1. og 2. som innhegning, parkeringsplass, skilt og reklame, bruksendring og fradeling er gebyret for hvert tilfelle 1713
2.3.2 Større konstruksjoner/anlegg som ledningsanlegg i luft eller grunn, større terrenginngrep som masseuttak/veg/parkeringsplass 4174
2.5 DELING AV EIENDOM.
2.5.1 Fradeling av tomt i regulert område, men hvor tomtedeling ikke framgår av planen. Pr. tomt: 2815
2.5.2 Fradeling av tomt tillatt i kommuneplanen (spredt bolig- bygging tillatt). Pr. tomt: 4174
2.5.3 Fradeling av tilleggsareal samt tomt som framgår av reguleringsplan. Pr. areal/tomt: 1407
3. DISPENSASJONER
3.1 Behandling av dispensasjon fra plan, lov eller forskrift 5437
4. TRINNVIS BEHANDLING
4.1 Ved trinnvis behandling, pbl § 21-2, 5. ledd betales 50 % av gebyret i forbindelse med rammetillatelsen og 50 % ved igangsettingstillatelsen.
4.1.2 Igangsettelsestillatelse utover 1. pr vedtak 1713
5 . SITUASJONSKART
5.1 Påvise situasjonen og fremskaffe data for situasjonskart fast pris på arbeidet 2719
6. ULOVLIG BYGGEARBEID OG ØVRIGE BRUDD PÅ PLAN- OG BYGNINGSLOVEN - OVERTREDELSESGEBYR, PBL. §32-8
6.1 For tiltak som utføres i strid med bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningslovgivningen, herunder tiltak som utføres i strid med gitt tillatelse, kan det ilegges overtredelsesgebyr i samsvar med pbl. 32-8. Det samme gjelder for tiltak 4893
7. BEHANDLING AV PRIVAT REGULERINGSPLAN
7.1 Reguleringsplan er definert iht. PBL's § 35. Reguleringsplaner utarbeides og behandles etter kp. VII i PBL.
7.2 For behandling av mindre reguleringsendringer settes gebyret til 12851
Ved endring av kun bestemmelse 3855
7.3 For behandling av reguleringsplaner samt for endringer av disse, settes gebyret til:
Byggeområder (unntatt fritidsbebyggelse) inntil 5 daa 28150
Tillegg pr daa over 5 2570
Fritidsbebyggelse inntil 10 enheter 28150
Tillegg pr enhet over 10 enheter 2325
Andre formål (PBL § 25, nr 3 - 8) inntil 50 daa 28150
Tillegg pr påbegynt 10 daa over 50 25702
7.4 I tillegg til disse gebyrene kommer kostnader til behandling i organer utenfor kommunen, eksempelvis Fylkeskonserva-toren dersom denne finner det nødvendig med befaring/ utgraving.
7.5 Øvre grense for behandlingsgebyr pr. plan. 183586
7.6. Avvisning av planforslaget.
Dersom planutv. avviser planforslaget, vil forslagsstiller etter søknad få redusert gebyret.
- Ved avvisning ved 1. gangs behandling, betales 50 %
- Ved avvisning ved 2. gangs behandling, betales 75 %
- Kreves saken lagt fram for kommunestyret, betales 100 %
7.7 Tilbaketrekking av sak.
Ved skriftlig tilbaketrekking av en sak før 1. gangs behandling skal det av fullt gebyr betales 50 %
7.8 Pristillegg for ikke-digitale planer.
Gebyrene over gjelder planforslag levert på digitalt sosi-format som tilfredsstiller krav etter SOSI-nivå 4 (flater). For planer som leveres på en form som ikke tilfredsstiller disse kravene, betales et tillegg på: 50 %
8. ANDRE TJENESTER.
8.1 For standard meglerpakke betales 1291
9. BETALING AV GEBYRER.
9.1 Rådmannen avgjør hvilken kategori det skal betales gebyr for.
9.2 I saker hvor det i forbindelse med tilsyn oppdages betydelige feil eller mangler, kan det kreves dekning for kommunens etterfølgende arbeid. Timepris for dette arbeidet: 831
9.3. Dersom arbeidet er igangsatt før tillatelse er gitt eller melding godkjent, betales dobbelt gebyr.
9.4 Rådmannen har fullmakt til å redusere / øke gebyrene når særlige grunner foreligger eller gebyret blir åpenbart urimelig.