Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Frosta kommune - Priser - Matrikkelloven (tidl. kart og oppmåling) - gebyrer
Hopp til hovedinnhold

Matrikkelloven (tidl. kart og oppmåling) - gebyrer

 Gebyrsatser etter Matrikkelloven for 2011. Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) erstatter fra 01.01.2010 delingsloven fra 1978 og signalloven for 1923.

​Det nye regelverket stiller nye krav til saksbehandling, gjennomføring av oppmålingsforretninger (tidsfrister) og føringer av matrikkelen. Det blir blant annet satt strengere krav til tidsfrister for fullføring av saker, og i tillegg strengere krav til dokumentasjon av det som skal føres inn i matrikkelen.

Det innføres også nye sakstyper, bl.a. anleggseiendom (eksempelvis tunnel eller garasjeanlegg i undergrunn), registrering av eksisterende jordsameie, areal-overføring, registrere privat avtale (dokumenterer grenseforløp), samt at kommunen kan fastsette at to eller flere enheter er en samlet fast eiendom.

Kommunen er ansvarlig for at sakene blir utført iht. regelverket, og det stilles krav til faglig kompetanse.

Matrikkelloven krever at alle kommuner vedtar et nytt gebyrregulativ i tråd med loven. Gebyrene etter delingsloven bortfaller samtidig. Frosta kommune har ved utformingen av det nye gebyrregulativet tatt utgangspunkt i en standard "gebyrmal for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven". Utformingen av standardmalen er avklart med Kommunenes Sentralforbund (KS).

Gebyrene etter matrikkelloven skal beregnes etter selvkost, slik tilfellet også var for gebyrene etter delingsloven. For Frosta kommune har det derfor vært naturlig å ta utgangspunkt i de gebyrsatsene kommunen hadde i henhold til delingsloven. Oppgavene etter den nye loven vil imidlertid være mer tid- og kostnadskrevende. Dette jamfør brev av 28.10.2009 fra Statens Kartverk. Statens Kartverk mener derfor at satsene bør økes mer enn vanlig indeksregulering. Dette er det tatt høyde for i gebyrsatsene for 2010.

Gebyrsatser etter Matrikkelloven for 2019

Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens §32, forskriftene §16) fastsettes som følger:

1.1 Oppretting av matrikkelenhet

1.1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn
​areal fra 0 - 2000 m2 ​kr. 17.807,-
​areal fra 2001 m2 - økning pr. påbegynt da. ​kr.   1.246,-
​tilleggsareal fra 0 - 500 m2 ​kr.   8.903,-
1.1.2 Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn
​areal fra 0 - 2000 m2 ​kr. 17.807,-
​areal fra 2001 m2 - økning pr. påbegynt da. ​kr.   1.246,-
1.1.3 Oppmåling av uteareal på eierseksjon
​Gebyr for oppmåling av uteareal pr. eierseksjon
​areal fra 0 - 50 m2 ​kr.   4.986,-
​areal 51 - 250 m2 ​kr.   7.479,-
​areal 251 - 2000 m2 ​kr.   9.972,-
​areal fra 2001 m2 - økning pr. påbegynt da. ​kr.      748,-
1.1.4 Oppretting av anleggseiendom
​Gebyr som for oppretting av grunneiendom
​volum fra 0 - 2000 m3 ​kr. 17.807,-
​volum fra 2001 m3 - økning pr. påbegynt 1000 m3 ​kr.   1.246,-
1.1.5 Registrering av jordsameie
​Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid, minstegebyr

​kr.   4.986,-

1.1.6 Oppmålingsforretning over punktfeste

​Oppmålingsforretning over punktfeste

For bebygd og kartlagt punktfeste (uten markarbeid) beregnes 65 % gebyr

​kr.   8.072,-
1.1.7 Oppmålingsforretning over større sammenhengende arealer
​For oppmålingsforretninger som gjelder større sammenhengende arealer til landbruks- allmenne fritids- og andre allmennyttige formål betales gebyr etter medgått tid

1.2 Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning

For oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålings-forretning, faktureres

I tillegg kommer gebyr for oppmålingsforretning når denne avholdes​

​kr.  3.739,-
1.2.1 Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering
​Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises, ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold eller av andre grunner ikke kan fullføres, settes til 1/3 av gebyrsatsene

1.3 Grensejustering

1.3.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie

​Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5 % av eiendommens areal (maksimalgrensen er satt til 500 m2). En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20 % av eiendommens areal før justeringen. For grensejustering til veg- eller jernbaneformål kan andre arealklasser gjelde.

areal fra 0 - 500 m2

 

 

 

kr.  6.232,-

1.3.2 Anleggseiendom

​For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5 % av anleggseiendommens volum, men den maksimale grensen settes til 1000 m3

Gebyr for grensejustering av anleggseiendom faktureres etter medgått tid, minstegebyr

 

 

kr.  6.232,-

 

1.4 Arealoverføring

1.4.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie

Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomføres. Arealoverføring utløser dokumentavgift. Dette gjelder ikke arealoverføring til veg- og jernbaneformål.​

​areal fra 0 - 500 m2 ​kr.  9.972,-
​arealoverføring pr. nytt påbegynt 500 m2 medfører en økning av gebyret på

​kr.  1.246,-

1.4.2 Anleggseiendom

For anleggseiendom kan volum som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen, - ikke være registrert på en tredje matrikkelenhet. Volum kan kun overføres til en matrikkelenhet dersom vilkårene for sammenføying er tilstede. Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende volum

​volum fra 0 - 500 m3 ​kr.  8.903,-
​volumoverføring pr. nytt påbegynt 500 m3 medfører en økning av gebyret på ​kr.  1.246,-

1.5 Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning

For inntil 2 punkter​ ​kr.  4.986,-
​For overskytende grensepunkter, pr. pkt.

​kr.     772,-

1.6 Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt/eller klarlegging av rettigheter
Faktureres etter medgått tid. Minstegebyr​ ​kr.  5.936,-
​Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid

1.7 Privat grenseavtale 

Faktureres etter medgått tid.                                Minstegebyr ​kr.  3.561,-

1.8 Utstedelse av matrikkelbrev

Matrikkelbrev inntil 10 sider ​ ​kr.     220,-
​Matrikkelbrev over 10 sider ​kr.     439,-
​Endring i maksimalsatsene reguleres av Statens kartverk i takt med den årlige kostnadsutviklingen

1.9 Timepris

Timepris for arbeider etter matrikkelloven​ ​kr.     831,-
 

 1.10 Tinglysing/andre kostander

I saker som krever tinglysing av dokumenter, kommer tinglysingsgebyr og eventuelt dokumentavgift i tillegg til kommunens gebyrer.

Kostnader som kommunen påføres i forbindelse med innhenting av relevante opplysninger i forbindelse med oppmålingsforretninger, viderefaktureres til rekvirent.

1.11 Urimelig gebyr

Administrasjonssjefen (eller den han/hun har gitt fullmakt) kan fastsette et passende gebyr, hvis gebyret åpenbart er urimelig i forhold til det arbeidet og de kostnader kommunen har hatt.

1.12 Nedsatt gebyr etter Matrikkelloven

Etter matrikkelforskriftens §18 skal kommunen gjennomføre oppmålingsforretning og fullføre matrikkelføring innen 16 uker. Oversittes fristen skal gebyret for oppmålingsforretningen og matrikkelføringen avkorte med en tredjedel.

1.13 Betalingstidspunkt

Gebyrene fastsettes etter det regulativ som gjelder på rekvisisjonstidspunktet.

1.14 Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken

Gjør rekvirenten under sakens gang forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken, opprettholdes likevel gebyret.

1.15 Endring av regulativet eller gebyrsatsene

Endringer av gebyrregulativet vedtas av kommunestyret, normalt i forbindelse med kommunestyrets behandling av økonomiplan og budsjett for kommende år.

Oppdatert: 17.01.2019 13:04
 
Frosta Kommune
Alstad, 7633 Frosta. Telefon: 74808800. E-post: postmottak@frosta.kommune.no Org.nr: 944482253. Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Vinter: 08.00 - 15.30 / Sommer: 08.00 - 15.00 (Skifter:16.mai / 15.september) | Nettstedskart
Frosta Kommune
Alstad, 7633 Frosta. Telefon: 74808800. E-post: postmottak@frosta.kommune.no Org.nr: 944482253. Følg oss på Facebook Facebook