Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Frosta kommune - Priser - Byggesaker - gebyrer
Hopp til hovedinnhold

Byggesaker - gebyrer

 

Gebyrer for bygge- og reguleringssaksbehandling pr. 01.01.2019

1. Godkjenning av foretak

1.1 En funksjon kr 1.662,-
1.2 Tillegg for hver funksjon​ kr.  642,-
1.3 Fornyet godkjenning​ kr.  642,-
1.4 Personlig godkjenning, kvalifisert person​ ​kr.  642,-
1.5 Personlig godkjenning, eget tiltak​ ​kr.  642,-
  

2. Søknader 

2.1 Boliger/fritidsboliger
2.1.1 Pr. selvstendig boenhet/hytteenhet inntil 5 enheter​ kr.10.779,-
​2.1.2 Pr. enhet over 5 ​kr.  6.743,-
  
2.2 Andre bygg og tilbygg

2.2.1 For alle kategorier nybygg, samt tilbygg/påbygg/under-bygg og hovedombygging betales gebyr etter arbeidets bruksareal:​

a) 0 - 30 m2 kr. 1.662,-
b) 31 - 200 m2                                                                                                                 a + kr. 71,-/m2
c) 201 - 400 m2 ​b + kr. 56,-/m2
d) 401 - 600 m2 ​c + kr. 50,-/m2
e) alt over 600 m2 ​d + kr. 43,-/m2
 

For tiltak som kan foretas av tiltakshaver etter §20-2 beregnes 1/2 gebyr med minstetakst for inntil 30 m2..

2.3 Konstruksjoner og anlegg
2.3.1 For mindre saker etter §20-1 som ikke hører inn under pkt. 1. og 2. som innhegning, parkeringsplass, skilt og reklame, bruksendring og fradeling er gebyret for hvert tilfelle​: kr. ​1.662,-
2.3.2 Større konstruksjon/anlegg som ledningsanlegg i luft eller grunn, større terrenginngrep som masseuttak/veg/parkerings-plass​ kr. 4.048,-​
 
2.5 Deling av eiendom
Behandling av delingssaker​
2.5.1 Fradeling av tomt i regulert område, men hvor​ tomtedeling ikke framgår av planen. Pr. tomt: kr. 2.730,-​
2.5.2 Fradeling av tomt tillatt i kommuneplanen (spredt bolig-bygging tillatt). Pr. tomt:​ ​kr. 4.048,-
2.5.3 Fradeling av tilleggsareal, samt tomt som framgår av reguleringsplan. Pr. areal/tomt:​ kr. 1.365,-​
 

 3. Dispensasjoner

3.1 Behandling av dispensasjon fra plan, lov eller forskrift kr. 5.274,-
 

 4. Trinnvis behandling

4.1 Ved trinnvis​ behandling, pbl §21-2, 5. ledd betales 50 % av gebyret i forbindelse med rammetillatelsen og 50 % ved igangsettingstillatelsen
4.1.2 Igangsettelsestillatelse utover 1. pr vedtak​

​kr. 1.662,-

 

5. Situasjonskart

5.1 Påvise situasjonen og framskaffe data for situasjonskart fast pris på arbeidet ​kr. 2.637,-
 

 

6. Ulovlig byggearbeider og øvrige brudd på plan og bygningsloven - overtredelsesgebyr, PBL § 32-8

6.1 For tiltak som utføres i strid med bestemmelser gitt i eller medhold av plan og bygningslovgivningen, herunder tiltak som utføres i strid med gitt tillatelse, kan det ilegges overtredelsesgebyr i samsvar med pbl. 32-8. Det samme gjelder for tiltak ​kr. 4.746,-

 

7. Behandling av privat reguleringsplan

 

7.1 Reguleringsplan er definert iht. PBLs §35.

Reguleringsplaner utarbeides og behandles etter kp. VII i PBL​

7.2 For behandling av mindre reguleringsendringer settes gebyret til:​

Ved endring av kun bestemmelse

kr.12.465,-

 

kr.  3.739,-​

7.3 For behandling av reguleringsplaner, samt for endringer av disse, settes gebyret til:

 

Byggeområder (unntatt fritidsbebyggelse) inntil 5 daa

Tillegg pr daa over 5​

​kr. 27.303,-

kr.  2.493,-

Fritidsbebyggelse inntil 10 enheter

Tillegg pr. enhet over 10 enheter​

​kr. 27.303,-

kr.   2.256,-

Andre formål (PBL §25, nr. 3-8) inntil 50 daa

Tillegg pr. påbegynt 10 daa over 50​

​kr. 27.303,-

kr. 24.929,-

7.4 I tillegg til disse gebyrene kommer kostnader til behandling i organer utenfor kommunen, eksempelvis fylkeskonservatoren​ dersom denne finner det nødvendig med befaring/utgraving
7.5 Øvre grense for behandlingsgebyr pr. plan​ ​kr. 178.066,-

7.6 Avvisning av planforslaget

Dersom planutvalget avviser planforslaget, vil forslagsstiller etter søknad få redusert gebyret​

- Ved avvisning ved 1. gangs behandling, betales​ ​50 %
- Ved avvisning ved 2. gangs behandling, betales​ ​75 %
- Kreves saken lagt fram for kommunestyret betales​ ​100 %

7.7 Tilbaketrekking av sak

Ved skriftlig tilbaketrekking av en sak før 1. gangs behandling skal det av fullt gebyr betales​

50 %

7.8 Pristillegg for ikke-digitale planer

Gebyrene over gjelder planforslag levert på digitalt sosiformat som tilfredsstiller krav etter SOSI-nivå 4 (flater). For planer som leveres på en form som ikke tilfredsstiller disse kravene betales et tillegg på:​

 

 

50 %​

 

 

​8. Andre tjenester

8.1 For standard meglerpakke betales

kr. 1.253,-

 

9. Betaling av gebyrer

9.1 Rådmannen avgjør hvilken kategori det skal betales gebyr for​

9.2 I saker hvor det i forbindelse med tilsyn oppdages betydelige feil eller mangler kan det kreves dekning for kommunens etterfølgende arbeid. Timepris for dette arbeidet er:​

kr. 831,-

9.3 Dersom arbeidet er igangsatt før tillatelse er gitt eller melding godkjent, betales dobbelt gebyr​
9.4 Rådmannen har fullmakt til å redusere/øke gebyrene når særlige grunner foreligger eller gebyret blir åpenbart urimelig​
  

 

Oppdatert: 17.01.2019 12:45
 
Frosta Kommune
Alstad, 7633 Frosta. Telefon: 74808800. E-post: postmottak@frosta.kommune.no Org.nr: 944482253. Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Vinter: 08.00 - 15.30 / Sommer: 08.00 - 15.00 (Skifter:16.mai / 15.september) | Nettstedskart
Frosta Kommune
Alstad, 7633 Frosta. Telefon: 74808800. E-post: postmottak@frosta.kommune.no Org.nr: 944482253. Følg oss på Facebook Facebook