Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Hopp til hovedinnhold

Brøyting

 

Når starter brøyting/STRØING
 
I Frosta kommune har vi brøyteberedskap fra November til medio April, denne perioden kan endres noe avhengig av værforholdene. Vintervedlikeholdet utføres delvis av kommunens eget personell, men også av entreprenører som har avtale med kommunen.
Det er ikke slik at vi rykker ut så snart det starter å snø. Brøyting igangsettes når snødybden er ca. 10 cm. På enkelte kommunale plasser, som f.eks Frostatunet og skolen, er grensen satt til 5 cm. Tidsangivelsene for gjennomkjøring av rutene er ikke absolutte og vil variere etter hvor mye det snør. Feilparkerte biler og andre uforutsette hendelser kan også forsinke vedlikeholdet.
Mange blir utålmodige ved snøfall og ringer oss og spør hvorfor det ikke er brøytet i vegen deres. Kommunen har stående brøyteberedskap ved snøfall, og brøytemannskap starter på sine ruter etter tidligere nevnte vedtatte regler for dette. Noen veier blir brøytet først og noen er selvsagt sist. Enkelte dager kan det ta flere timer før rodene er gjennombrøytet og/eller strødd.
I Frosta kommune er det ikke vedtatt noen strøplikt for kommunale veger jfr. politivedtektene for kommunen. Kommunen har allikevel som mål å strø kommunale veger som en service til sine innbyggere, og for å bedre trafikksikkerheten. Dette så langt økonomi og tilgang på mannskap tillater. Ved ferdsel på glatte veger, og veger med mye snø, er det uansett bilfører som skal vurdere om det er forsvarlig å ferdes.
 
Kommunal, privat eller fylkesvei?
Kommunen får mange henvendelser som gjelder veier vi ikke har ansvar for. Alle fylkesveier i kommunen er det Statens Vegvesen som har ansvar for. Statens vegvesen har en egen trafikkmeldingstelefon på nummer 175. 
 
 
FLYTTING AV SNØ INN PÅ PRIVAT EIENDOM
Kommunen får inn mange spørsmål fra innbyggere. Og noen ganger opplever vi at innbyggeren ikke kjenner til sitt eget ansvarsområde. Et spørsmål vi ofte får er om kommunen kan legge igjen snø i innkjørselen og på tomten deres, og svaret på dette er faktisk ja.
Snøbrøyting av veier og gangveier fører til snø i private avkjøringer, og den enkelte grunneier har ikke lov til å føre snøen tilbake til vei, fortau og gangstier. Offentlige veier er en viktig del av et moderne samfunn. Snø fra innkjørsler som føres ut i veiarealet skaper farlige situasjoner, og er derfor ikke tillatt.
Vegmyndigheten har stor forståelse for at det kan oppleves irriterende for en grunneier å få snø brøytet eller frest inn på eiendommen. Av hensyn til fellesskapet ber vi imidlertid om at grunneiere flytter denne snøen til andre steder på egen eiendom, ikke ut igjen på fortauet eller ut i kjørebanen. Der blir den jo liggende på en vei som nettopp er brøytet og skaper problemer og vanskelige forhold for fotgjengere og bilister.
Lovlighetsvurderingen av veimyndighetenes rett til å brøyte/frese inn på privat eiendom er skissert i brev fra Statens vegvesen Vegdirektoratet til Statens vegvesen Oppland av 10. februar 1989. I tillegg vises det til Samferdselsdepartementets brev av 9. desember 1969 til vegsjefen i Hordaland.
 
Det forhold at naboer til offentlig vei får snø og annet inn på sin eiendom som følge av ordinær snøbrøyting/-fresing av veiområdet, er som klar hovedregel innenfor tålegrensen for ulemper og skader etter naboloven, forutsatt at arbeidet gjøres på en forsvarlig og etter omstendighetene tilstrekkelig hensynsfull måte. Sagt på en annen måte forutsettes det at eier av gjerder, hekker, trær, garasjer og andre innretninger på naboeiendom må tåle konsekvensene av normalt og forsvarlig vintervedlikehold av vei uten erstatning, og at kommunen eller utførende entreprenør ikke kan holdes ansvarlig dersom skade likevel skulle oppstå ved ordinær drift. Det er bare ved overskridelse av tålegrensen at erstatningsansvar er aktuelt etter naboloven.
Ved unormalt store snøfall eller når det kommer unormalt mye snø over lengre tid, oppstår ekstra utfordringer for veimyndigheten for å kunne opprettholde tilfredsstillende fremkommelighet og trafikksikkerhet. Under slike forhold må naboer til vei tåle enda mer av ulemper og skader enn det som gjelder under mer normale eller moderate vinterforhold. Tålegrensen etter naboloven er med andre ord tøyelig/flyttbar avhengig av de til enhver tid konkrete, foreliggende omstendigheter, jf. vurderingskriteriene i naboloven § 2, 2., 3. og 4. avsnitt.  
Skade eller ulempe pga. snø som brøytes eller freses inn på naboeiendom inneholder salt- og/eller sand og grus som må fjernes fra privat eiendom når våren kommer, ligger i de aller fleste tilfellene innenfor tålegrensen for ulemper og skader, og utløser normalt ikke erstatningsansvar. Det at veier og veiområder eventuelt brøytes i større bredde enn før, eller at moderne brøyteredskap kaster snøen lenger ut enn det som var tilfellet tidligere, er heller ikke ansvarsbetingende.
 
Skader og erstatning
 
Gjerder og hekker skal være så solide at de tåler snølast fra vanlig brøyting. Ved skader skal det så raskt som mulig varsles skriftlig til Frosta kommune, gjerne på e-post: postmottak@frosta.kommune.no merkes «Brøyteskade». Gjerder og konstruksjoner erstattes bare når det kan påvises at det har vært direkte påkjørsel. Skade på gjerder, postkassestativ, belegningsstein og lignende som er plassert i vegareal/kommunal eiendom, vil ikke utløse erstatning uansett.
 
Skader på stakittgjerder og lignende innretninger som tåler relativt liten ytre belastning, medfører ikke erstatningsansvar, jf. blant annet granneloven §13, første ledd. Det samme gjelder skade på hekker eller annen vegetasjon som er plassert inntil veiområdet. I alminnelighet må nabo til offentlig vei selv bære risiko og ansvar for innretninger av enhver art som er plassert i nærheten av offentlig vei, enten dette gjelder hekker, trær, gjerder eller annet som er utsatt for skade ved vinterdrift av tilstøtende veiområder. De fleste ulemper og skader som følge av vinterdrift av offentlig vei er en uunngåelig og påregnelig konsekvens av den private grunneiers beliggenhet ved/langs veien.
 
Du kan lese mer om juridiske forhold rundt skader og ulemper ved vintervedlikehold her:
 
Meld GJERNE fra til oss
Vi vil selvsagt ha hjelp fra oppvakte innbyggere som kontakter oss om feil og mangler på veiene våre. Sammen kan vi sikre trygge veier for alle som ferdes i Frosta. Ved store snøfall og væromslag kan det være vanskelig å nå frem til vegansvarlig på telefonen. Send oss gjerne melding om feil og mangler ved vintervedlikeholdet på epost: postmottak@frosta.kommune.no
 
 
Oppdatert: 24.01.2019 15:15
Tjenestebeskrivelser
Aktuelle sider
 
Frosta Kommune
Alstad, 7633 Frosta. Telefon: 74808800. E-post: postmottak@frosta.kommune.no Org.nr: 944482253. Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Vinter: 08.00 - 15.30 / Sommer: 08.00 - 15.00 (Skifter:16.mai / 15.september) | Nettstedskart
Frosta Kommune
Alstad, 7633 Frosta. Telefon: 74808800. E-post: postmottak@frosta.kommune.no Org.nr: 944482253. Følg oss på Facebook Facebook