Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Hopp til hovedinnhold

Bebyggelsesplan

 

Bebyggelseplanen er en detaljplantype for enkle utbyggingssituasjoner eller for en ytterligere detaljering av en reguleringsplan. Begrepet bebyggelsesplaner utgikk når ny plandel av plan- og bygningsloven ble iverksatt fra 1. juli 2009.

Bebyggelsesplan, § 28-2, etter plan-  og bygningsloven av 1995 (erstattet av ny plan- og bygningslov i 2009).  Hva er en bebyggelsesplan?

Med bebyggelsesplan forstås i loven en plan vedtatt av det faste utvalget for plansaker selv, og som fastlegger arealbruk og utforming av bygninger, anlegg og tilhørende utearealer innenfor et nærmere avgrenset område hvor det etter arealdelen av kommuneplan eller reguleringsplan er stilt krav om slik plan som grunnlag for utbygging.
 
Bebyggelsesplanen har samme rettsvirkning som reguleringsplan.
Bebyggelsesplan består av plankart med de samme formål som er angitt i § 25 og eventuelle bestemmelser etter § 26.
Bebyggelsesplanen kan inneholde detaljerte bestemmelser om gesimshøyde, takvinkel og krav om bygningsmessig sammenheng med annen bebyggelse, fortau, gate, utforming, og i spesielle tilfeller material- og fargebruk og utforming av utearealer.
Bebyggelsesplan kan utgjøre et formingsverktøy for å ivareta et tettsteds karakter bl.a. i bevarings- og byfornyelsesområder.
 
Oppdatert: 04.01.2011 12:39
 
Frosta Kommune
Alstad, 7633 Frosta. Telefon: 74808800. E-post: postmottak@frosta.kommune.no Org.nr: 944482253. Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Vinter: 08.00 - 15.30 / Sommer: 08.00 - 15.00 (Skifter:16.mai / 15.september) | Nettstedskart
Frosta Kommune
Alstad, 7633 Frosta. Telefon: 74808800. E-post: postmottak@frosta.kommune.no Org.nr: 944482253. Følg oss på Facebook Facebook